Gravplass Gravplass

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

areal hvor gravlegging kan finne sted i en grav innenfor gravfelt
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representerer bare en posisjon Punkt 0..1
område geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve Flate 0..1
gravplassId unik identifikasjon av en gravplass. Merknad: bygget opp av kommunenummer(fire siffer) og et løpenummer (to tegn), i alt seks tegn. CharacterString 1..1
gravplassStatus status på gravplass GravplassStatusType (datatype) 1..*
- gravplassStatus tilstand på gravplass GravplassStatus (kodeliste) 1..1
- dato dato for tilstand Date 0..1
gravplassNavn gravplassens offisielle navn merknad: maks 30 karakterer CharacterString 1..*
etableringsdato dato for når gravplassen ble godkjent av rett organ Merknad: Med rett organ menes bispedømmerådet eller fylkesmannen Date 0..1
GravplassSupertype
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- MAX-AVVIK Integer 6 0..1
Punkt Punkt 0..1
Flate Flate 0..1
GRAVPLASSID CharacterString 6 1..1
GravplassStatusType 1..*
GRAVPLASS_NAVN CharacterString 30 1..*
ETABLERINGSDATO Date 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
- maksimaltAvvik Integer
posisjon Punkt
område Flate
gravplassId CharacterString
gravplassStatus GravplassStatusType
gravplassNavn CharacterString
etableringsdato Date

Vis Gravplass i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
Flate 0 ..1
CharacterString 1 ..1
GravplassStatusType 1 ..*
CharacterString 1 ..*
Date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon tilhørendeGravplass Gravplass 1 minnesmerke AnnetMinnesmerke 0..*
assosiasjon gravfelt Gravfelt 1..* gravplass Gravplass 1
assosiasjon avgrensning Gravplasskant 0..* Gravplass 1..2
arv subtype Gravplass supertype GravplassSupertype
Navn Beskrivelse
Må ha minst en geometri inv: count(posisjon) + count(område) >= 1