KaiområdeGrense

objekttype

Geovekst Gyldig

avgrensning av kaiområde
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
høydereferanse høydereferanse til kartobjektet Høydereferanse (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 1..1
identifikasjon Unik identifikasjon av objektet Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom i form av en URI CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB. CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning CharacterString 0..1
kvalitet Stedfestingskvalitet Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
link Link i form av URL eller annet til mer informasjon om objektet CharacterString 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO Date 1..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
LINK CharacterString 255 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Kurve 1..1
Høydereferanse 1..1
Name Type English Description
datafangstdato Date
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
informasjon CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- nøyaktighetHøyde Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
link CharacterString
oppdateringsdato DateTime
grense Kurve
høydereferanse Høydereferanse

Vis KaiområdeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning KaiområdeGrense 0..* Kaifrontområde
arv subtype KaiområdeGrense supertype Fellesegenskaper