Snøscooterløype SnowScooterTrail

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

merka løyper for kjøring med snøskuter, åpne for allmennheten. Løypene hjemlet ved forskrifter gitt av Fylkesmannen
marked trails for snow scooter driving, open to the general public. Trails founded on the regulations laid down by the County governor
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
løypetype ulike typer snøskuterløyper som tillates med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter SnøscooterløypeType (kodeliste) 0..1
merking rute eller løype er merket, eller evt. type merking RuteMerking (kodeliste) 0..1
åpnesDato dato for når en løype tidligst kan åpnes/benyttes Merknad: datoen inkluderer angitt dato, dvs. fra og med. Date 1..1
stengesDato dato for når en løype senest må stenges/ ikke benyttes Merknad: dato inkluderer angitt dato, dvs. fra og med. Date 1..1
følger type trase løypen følger RuteFølger (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig institusjon eller andre som har ansvar for vedlikehold av området CharacterString 0..1
RuteGenerell
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning (datatype) 0..1
- fraPosisjon startposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong Real 1..1
- tilPosisjon sluttposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong Real 1..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
navn navn på rute CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LineærPosisjonStrekning (datatype) 0..1
- LRFRAPOSISJON Real 10 1..1
- LRTILPOSISJON Real 10 1..1
Kurve Kurve 0..1
NAVN CharacterString 60 0..1
SNØSCOOTERLØYPETYPE SnøscooterløypeType 0..1
RUTEMERKING RuteMerking 3 0..1
ÅPNESDATO Date 1..1
STENGESDATO Date 1..1
RUTEFØLGER RuteFølger 0..1
VEDLIKEHOLDSANSVARLIG CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning (datatype)
- fraPosisjon Real
- tilPosisjon Real
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
navn CharacterString name
løypetype SnøscooterløypeType typeOfTrack various types of snowscooter routes that can be used pursuant to the Act relating to motor traffic on uncultivated land and in watercourses with regulations
merking RuteMerking marking route or track is marked, or type of marking Kommentar-tillegg
åpnesDato Date openingDate earliest date on which a track may be opened/be used Note: the date includes designated date, i.e. from and including.
stengesDato Date closingDate latest date on which a track must be closed down/not in use Note: date includes designated date, i.e. from and including.
følger RuteFølger follows type of route the track follows Kommentar-tillegg
vedlikeholdsansvarlig CharacterString responsibleForMaintenance institution or others responsible for maintenance of area

Vis Snøscooterløype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SnøscooterløypeType 0 ..1
RuteMerking 0 ..1
Date 1 ..1
Date 1 ..1
RuteFølger 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Snøscooterløype supertype RuteGenerell