Bygg

objekttype

Kartverket Utkast

Omfatter bygning og bygningsendring. Se definisjon på disse.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bygningsnummer En entydig identifikasjon av bygningen. Bygningsnumrene er unike på landsbasis, og tildeles automatisk. Integer 1..1
bygningsstatus Viser bygningens nåværende status. Merknad: I spesielle tilfeller kan et bygg få igangsettingstillatelse og ferdigattest for en del av bygget, og så igangsettingstillatelse for en annen del. BygningsstatusKode (kodeliste) 1..1
sefrakIdent sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer SefrakIdent (datatype) 0..*
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- sefrakKommune nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste CharacterString 1..1
- registreringskretsnummer Registreringskretsnummer er Riksantikvarens oppdeling av kommunen. Tilsvarer gamle kirkekretser. Må være større enn 0. Integer 1..1
- huslopenummer Løpenummer innen kretsnummer. Er entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune og kretsnummer. Integer 1..1
harKulturminne angir om bygget har registrert kulturminner fra Askeladden eller ikke. Boolean 1..1
harSefrakminne angir om bygget er registrert i SEFRAK registeret. SEFRAK inneholder bygninger bygd før 1900 eventuelt 1945 i deler av Nord-Norge. Boolean 1..1
naringsgruppe Hvilken næringsgruppe som opptar størst andel av samlet areal i bygget. Unntak: Dersom bolig er kombinert med annen næring skal bygget ikke gis næringsgruppe bolig. NaringsgruppeKode (kodeliste) 0..1
opprinnelse angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert. OpprinnelsesKode (kodeliste) 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kommunenavn Navn (norsk) på en kommune CharacterString 1..1
SOSI_ObjektAdresseOgBygningspunkt
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 1..1
stedfestingVerifisert angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert) Boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
STED_VERIF Boolean 1..1
BYGGNR Integer 9 1..1
BYGGSTAT BygningsstatusKode 2 1..1
SefrakIdent 0..*
HARKULTURMINNE Boolean 1..1
HARSEFRAKMINNE Boolean 1..1
NÆRINGSGRUPPE NaringsgruppeKode 1 0..1
OPPRINNELSE OpprinnelsesKode 0..1
Kommunenummer 1..1
KOMMUNENAVN CharacterString 50 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
stedfestingVerifisert Boolean
bygningsnummer Integer
bygningsstatus BygningsstatusKode
sefrakIdent SefrakIdent
harKulturminne Boolean
harSefrakminne Boolean
naringsgruppe NaringsgruppeKode
opprinnelse OpprinnelsesKode
kommune Kommunenummer
kommunenavn CharacterString

Vis Bygg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
BygningsstatusKode 1 ..1
SefrakIdent 0 ..*
Boolean 1 ..1
Boolean 1 ..1
NaringsgruppeKode 0 ..1
OpprinnelsesKode 0 ..1
Kommunenummer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon bygg Bygg 1 bygningsstatusHistorikk BygningsstatusHistorikk 0..*
arv subtype Bygningsendring supertype Bygg
arv subtype Bygning supertype Bygg
arv subtype Bygg supertype SOSI_ObjektAdresseOgBygningspunkt