KulturminneSikringssone CulturalHeritageSiteProtectionZone

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

områder som er avgrenset gjennom fredninger etter Kulturminneloven §§ 6 og 19 Merknad: Dvs. en fredet sone som omgir selve kulturminnet, men som ikke trenger å ha særskilte kulturhistoriske kvaliteter utover dette.
areas which are delimited through preservation in accordance with Sections 6 and 19 of the Cultural Heritage Act
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
vern lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt Vern 1..1
navn ord som noen eller noe kalles ved CharacterString 0..1
GravplassSupertype
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- MAX-AVVIK Integer 6 0..1
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
KOMM Kommunenummer 4 1..1
VERN Vern 1..1
NAVN CharacterString 60 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
- maksimaltAvvik Integer
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
kommunenummer Kommunenummer municipalityNumber numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that the municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with a leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.
vern Vern preservation legal basis for restrictions related to an object
navn CharacterString name a word or words by which someone or something is designated

Vis KulturminneSikringssone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Vern 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Kulturminne 1 sikringssone/sikringssone KulturminneSikringssone 0..1
assosiasjon KulturminneSikringssone 1..2 avgrensning/avgrensning KulturminneSikringssoneGr 0..*
arv subtype KulturminneSikringssone supertype GravplassSupertype