Nødhavn

objekttype

Kystverket Gyldig

Vedtatte og foreslåtte nødhavner som inngår i Kystverkets beredskapsplan. Nødhavnene vurderes som de mest aktuelle stedene å ta fartøy inn for å unngå eller begrense akutt forurensning, og skal være en del av Kystverkets beredskapsplan mot akutt forurensning. I den enkelte situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn. Nødhavnkategorier: Nødhavner er skilt i tre kategorier. Kategori 1: Nødhavner særlig egnet for de største fartøyene (tankfartøy og store bulkskip av den størrelse som trafikkerer Narvik). Nødhavner i kategori 1 vil det i første rekke være behov for i tilknytning til ytre farled der tankskipene seiler, samt farleder inn til oljeterminaler og andre havner hvor det går tankskip og produkttankere. Kan også brukes av annen trafikk i området.Kategori 2: Nødhavner for den forventede trafikken i området. I første rekke fartøy over 5.000 BT.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
forvaltningsstatus Status på om nødhavner er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder) Forvaltningsstatus (kodeliste) 1..1
fylke offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer Fylkesnummer (kodeliste) 1..1
iua Ansvarlig interkommunalt utvalg for akutt forurensning IUAnavn (kodeliste) 0..1
kategori Kategorisering 1-3 av nødhavn NødhavnKategori (kodeliste) 1..1
lokalisering Nødhavnens geografiske representasjon Punkt 1..1
navn Navn på havn CharacterString 1..1
nødhavnnummer Identifikator som benyttes i Kystverkets forvaltning av nødhavner. Integer 1..1
NødhavnSupertype
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 1..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 0..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
lenkeFaktaark referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt CharacterString 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
uuid Universal Unique IDentifier (UUID) - en unik identifikator for hvert enkeltobjekt - 36 tegn lang CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
GYLDIGFRA DateTime 1..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Kommunenummer (kodeliste) 15 1..1
Kopidata (datatype) 0..1
- KOPIDATO DateTime 0..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
LENKE_FAKTAARK CharacterString 200 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
OPPHAV CharacterString 50 1..1
UUID CharacterString 36 1..1
FORVALTNINGSSTATUS Forvaltningsstatus 10 1..1
Fylkesnummer 20 1..1
IUA IUAnavn 50 0..1
KATEGORI NødhavnKategori 3 1..1
Punkt 1..1
NAVN CharacterString 100 1..1
NØDHAVNNUMMER Integer 8 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
datauttaksdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
informasjon CharacterString
kommune Kommunenummer (kodeliste)
kopidata Kopidata (datatype)
- kopidato DateTime
- originalDatavert CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
lenkeFaktaark CharacterString
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
uuid CharacterString
forvaltningsstatus Forvaltningsstatus
fylke Fylkesnummer
iua IUAnavn
kategori NødhavnKategori
lokalisering Punkt
navn CharacterString
nødhavnnummer Integer

Vis Nødhavn i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Forvaltningsstatus 1 ..1
Fylkesnummer 1 ..1
IUAnavn 0 ..1
NødhavnKategori 1 ..1
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Nødhavn supertype NødhavnSupertype