Servituttgruppe EasementGroup SERV

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

benyttes for å angi type servitutt med merkander samt hvilke gårds/bruksnummer som har serivutten. For negative bruksretter angis ikke gård/bruksnummer
used to indicate type of easement with comments, as well as to which land number/title number the easement applies. Land and title numbers are not given for negative usage rights
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
matrikkelnummer entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune Matrikkelnummer (datatype) 1..1
- bruksnummer bruksnummer Integer 1..1
- festenummer festenummer Integer 0..1
- gårdsnummer gårdsnummer Integer 1..1
- matrikkelkommune angivelse av hvilken kommune objektet har vært eller er matrikulert i Merknad: Omfatter både eksisterende og foreldede kommuner Matrikkelkommune (kodeliste) 1..1
- seksjonsnummer seksjonsnummer Integer 0..1
servituttType ServituttType (kodeliste) 1..1
informasjon merknadsfelt for å spesisfisere nærmere hvilken bruksrett som er knyttet til flaten eller punktet. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 1..1
SERVTYPE ServituttType 2 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
matrikkelnummer Matrikkelnummer cadastralNumber unique identification of cadastral unit within a municipality
servituttType ServituttType easementType
informasjon CharacterString information comment field used to specify what usage rights are associated with the surface or point in more detail.

Vis Servituttgruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Matrikkelnummer 1 ..1
ServituttType 1 ..1
CharacterString 0 ..1