Reinbeitedistrikt ReindeerPastureDistrict

objekttype

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Administrativ arealenhet Merknad: Reinbeiteområdene er inndelt i administrative enheter kalt reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer.
administrative area unit
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
reinbeitedistriktID identifisering av et reinbeitedistrikt ReinbeitedistriktID (kodeliste) 1..1
reintallHøyeste fastsatt høyeste reintall Integer 0..1
reintallVedtak vedtaksorgan og dato for vedtak CharacterString 0..1
beitetid fastsatt beitetid innen et reinbeitedistrikt Merknad: f.eks. 1.1 - 31.12 CharacterString 0..1
beitetidVedtak vedtaksorgan og dato for vedtak CharacterString 0..1
grenseVedtak vedtaksorgan og dato for vedtak CharacterString 0..1
link Lenke til nettside med mer informasjon CharacterString 0..1
Fellesegenskaper
førsteDatafangstdato dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database. DateTime 0..1
geodataeier rettighetshaver til datasettet/tjenesten CharacterString 1..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene. Kopidata (datatype) 1..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 0..1
EIER CharacterString 50 1..1
Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
Kopidata (datatype) 1..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- MÅLEMETODE Målemetode (kodeliste) 2 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
VERIFISERINGSDATO DateTime 0..1
Flate Flate 1..1
DISTKODE ReinbeitedistriktID 3 1..1
RTALLHØY Integer 5 0..1
RTALLVEDTAK CharacterString 255 0..1
BEITETID CharacterString 255 0..1
BEITETIDVEDTAK CharacterString 255 0..1
GRENSEVEDTAK CharacterString 255 0..1
LINK CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
førsteDatafangstdato DateTime
geodataeier CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
verifiseringsdato DateTime
område Flate extent area over which an object extends
reinbeitedistriktID ReinbeitedistriktID reindeerPastureDistrictID identification of reindeer pasture district URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitedistriktid
reintallHøyeste Integer maximumNumberOfReindeer specified maximum number of reindeer
reintallVedtak CharacterString numberOfReindeerResolution decision-making body and date of resolution
beitetid CharacterString grazingPeriod established grazing period in a reindeer pasture district Note: e.g. 1 Jan. - 31 Dec.
beitetidVedtak CharacterString grazingPeriodResolution decision-making body and date of resolution
grenseVedtak CharacterString boundaryResolution decision-making body and date of resolution
link CharacterString

Vis Reinbeitedistrikt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
ReinbeitedistriktID 1 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning ReinbeitedistriktGrense 1..* Reinbeitedistrikt
arv subtype Reinbeitedistrikt supertype Fellesegenskaper