TettstedParkeringsområde

objekttype

Kartverket Gyldig

På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
geometri Objekt er polygon Flate 1..1
posisjon Geometri Punkt 0..1
overbygg Angis om parkeringsområde er under tak (parkeringshus). JaNei (kodeliste) 0..1
kapasitetPersonbiler Antall personbiler parkeringsplassen er tilrettelagt til. Integer 0..1
antallUU Antall HC-parkeringsplasser som finnes på parkeringsområdet. Integer 0..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - Beregningen gjøres på grunnlag av de kartlagte verdiene og tester om disse er iht kravene i TEK17. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
dekkeMateriale Type av underlag som utgjør hoveddelen av området. Dekkemateriale (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
byggingPågår Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes "Ikke vurdert". JaNei (kodeliste) 1..1
dekkeTilstand Angis kvalitet av underlag Dekketilstand (kodeliste) 0..1
dekkeFasthet Angis fasthet av underlag Dekkefasthet (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
BILDEFIL1 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 300 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
FLATE Flate 1..1
Flate Punkt 0..1
OVERBYGG JaNei 0..1
KAPASITETPERSONBILER Integer 5 0..1
ANTALLUU Integer 5 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 1..1
Dekkemateriale 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
BYGGINGPÅGÅR JaNei 1..1
DEKKETILSTAND Dekketilstand 0..1
Dekkefasthet 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
objektNr Integer
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
opphav CharacterString source
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
geometri Flate
posisjon Punkt
overbygg JaNei
kapasitetPersonbiler Integer
antallUU Integer
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering
dekkeMateriale Dekkemateriale
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
byggingPågår JaNei
dekkeTilstand Dekketilstand
dekkeFasthet Dekkefasthet

Vis TettstedParkeringsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
JaNei 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Dekkemateriale 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
JaNei 1 ..1
Dekketilstand 0 ..1
Dekkefasthet 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon tettstedParkeringsområdeAvgrensning TettstedParkeringsområdeGr 1..* TettstedParkeringsområde
arv subtype TettstedParkeringsområde supertype Fellesegenskaper