Forbudsområde

objekttype

Geovekst Gyldig

Område som er omfattet av forbud, som f.eks. ferdselsforbud for vannscooter.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fastsattAv Angir hvem forskriften er fastsatt av. CharacterString 0..1
forbudstype Angir hvilket type forbud som gjelder for området. Forbudstype (kodeliste) 1..*
forskriftLenke Lenke til forskiften på lovdata.no. CharacterString 0..1
forskriftNavn Navnet på forskrift som regulerer forbudsområdet. Ved langt navn kan korttittel benyttes. CharacterString 0..1
gjelderFor Geografisk område som forskriften gjelder for. Står spesifisert i lovteksten, kan være en kommune eller et havneområde. CharacterString 0..1
gjelderForFartøytype Kodeliste som spesifiserer hvilken type fartøy som er omfattet av forbudet. Fartøytype (kodeliste) 1..*
lovhjemmel Lov som forbudet eller forskriften har hjemmel i. CharacterString 0..1
område Polygon som viser geografisk utstrekning. Flate 1..1
periodeGyldigFra Periode gyldig fra. Oppgis for forbudsområder som har tidsavgrensning eller gjelder deler av året (f.eks. bare i sommermånedene). Årstall er ikke nødvendig. Dersom årstall ikke oppgis regnes datoen å gjelde hvert år. Date 0..1
periodeGyldigTil Periode gyldig til. Oppgis for forbudsområder som har tidsavgrensning eller gjelder deler av året (f.eks. bare i sommermånedene). Årstall er ikke nødvendig. Dersom årstall ikke oppgis regnes datoen å gjelde hvert år. Date 0..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
FellesegenskaperOpsjonell
informasjon generell opplysning CharacterString 0..1
link Link i form av URL eller annet til mer informasjon om objektet. CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene. DateTime 0..1
FellesegenskaperPåkrevd
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 1..1
identifikasjon Unik identifikasjon av objektet. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom i form av en URI CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB. CharacterString 0..1
kvalitet Stedfestingskvalitet Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- datafangstmetode Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
- datafangstmetodeHøyde Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. Datafangstmetode (kodeliste) 0..1
- nøyaktighet Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
- nøyaktighetHøyde Nøyaktighet for høyden i cm. Integer 0..1
- synbarhet Hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen. Synbarhet (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
LINK CharacterString 255 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
IDENTIFIKASJON Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- DATAFANGSTMETODE Datafangstmetode (kodeliste) 3 1..1
- DATAFANGSTMETODEHØYDE Datafangstmetode (kodeliste) 3 0..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- SYNBARHET Synbarhet (kodeliste) 0..1
FASTSATT_AV CharacterString 50 0..1
FORBUDSTYPE Forbudstype 20 1..*
FORSKRIFT_LENKE CharacterString 200 0..1
FORSKRIFT_NAVN CharacterString 250 0..1
GJELDER_FOR CharacterString 100 0..1
GJELDER_FOR_FARTØYTYPE Fartøytype 25 1..*
LOVHJEMMEL CharacterString 50 0..1
Flate 1..1
PERIODE_GYLDIG_FRA Date 0..1
PERIODE_GYLDIG_TIL Date 0..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
informasjon CharacterString information General information field
link CharacterString link Link in form of URL or other reference.
oppdateringsdato DateTime updateDate Date for when the last changes to the data where made.
datafangstdato Date datacaptureDate Date for when the data was captured.
identifikasjon Identifikasjon (datatype) identification Unique identification of an object. Generated automatically when updating to the database.
- lokalId CharacterString localId Unique identification within the namespace.For FKB UUID is used.
- navnerom CharacterString namespace Namespace in the form for an URI.
- versjonId CharacterString versionId Identification of a special versjion of a geographical object (instance), maximum length of 25 characters.
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype) positionQuality Description of the quality of the measurement.
- datafangstmetode Datafangstmetode (kodeliste) dataCaptureMethod Specifies method of measurement used.
- datafangstmetodeHøyde Datafangstmetode (kodeliste) dataCaptureMethodHeight Specifies method of measurement used for height measures.
- nøyaktighet Integer accuracy Standard deviation for point, in floor plan for points, and transverse deviation for lines. Specified in cm.
- nøyaktighetHøyde Integer accuracyHeight Accuracy for height, specified in cm.
- synbarhet Synbarhet (kodeliste) visibility Specifies the visiblity of the object that is measured.
fastsattAv CharacterString legalAuthority Specify who the regulation is laid down by.
forbudstype Forbudstype typeOfProhibition Specify type of prohibition
forskriftLenke CharacterString regulationLink Link to the regulation at lovdata.no
forskriftNavn CharacterString regulationName Name of the regulation
gjelderFor CharacterString appliesToArea Geographical area to which the regulation apply. It is specified in the legal text, usualy a municipality or a port area.
gjelderForFartøytype Fartøytype appliesToTypeOfVessel Type of Vessel covered by the regulation.
lovhjemmel CharacterString legalFramework Reference to the law or legal framework in which the regulation is based.
område Flate polygon Polygon showing geographical extent.
periodeGyldigFra Date periodValidFrom Period valid from. Used when the regulation have a time limit or only applies to part of the year. Year is not required to fill in. If the year is not stated, the dates is considered to apply each year.
periodeGyldigTil Date periodValidTo Period valid to. Used when the regulation have a time limit or only applies to part of the year. Year is not required to fill in. If the year is not stated, the dates is considered to apply each year.
posisjon Punkt point Optional point of representation.

Vis Forbudsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Forbudstype 1 ..*
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Fartøytype 1 ..*
CharacterString 0 ..1
Flate 1 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning ForbudsområdeGrense 0..* Forbudsområde
arv subtype Forbudsområde supertype FellesegenskaperOpsjonell