Kommune KOMMUNE

objekttype

Kystverket Ukjent

inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommunenavn offisielt navn på kommunen AdministrativEnhetNavn (datatype) 0..*
- navn offisielt navn på administrativ enhet CharacterString 1..1
- rekkefølge angir hvilken plassering man skal bruke for flerspråklige navn på skilt eller kart og lignende der det blir brukt mer enn ett navn Merknad: Vedtaksorganet fastsetter rekkefølgen av navnene. I forvaltningsområdet for samisk språk skal rekkefølgen være samisk, norsk, kvensk. I sammenhengende tekst skal man bruke det navnet som samsvarer med språket i teksten. Se forskrift om skrivemåten av stadnamn, § 7. Integer 0..1
- språk angir hvilket språk navnet hører til Språkkode 0..1
kommunenummer nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
fellesegenskaper fyreiendom
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString (datatype) 0..*
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
link referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Link (datatype) 0..*
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString (datatype) 0..1
AdministrativEnhet
administrativKode tematisk identifikator som tilsvarer kode for den nasjonale administrative inndelingen Merknad: I Norge skal alltid fire sifre benyttes. For eksempel Ringerike kommune: 0605; Buskerud fylke: 0600; Norge: 0000 CharacterString 0..1
administrativtNivå angivelse av nummer eller navn for et hierarkisk nivå AdministrativtNivå (datatype) 0..1
- nivånavn offisielt navn for et administrativt nivå AdministrativEnhetNavn (datatype) 0..1
- nivånummer hierarkisk nivå for administrativ inndeling Nivånummer (kodeliste) 1..1
land stat som den administrative enheten hører til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Landkode 0..1
område objektets utstrekning Flate 0..*
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
INFORMASJON CharacterString (datatype) 255 0..*
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- MAX-AVVIK Integer 6 0..1
Link (datatype) 0..*
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString (datatype) 255 0..1
ADMINISTRATIVKODE CharacterString 4 0..1
AdministrativtNivå (datatype) 0..1
AdministrativEnhetNavn (datatype) 0..1
Nivånummer (kodeliste) 1..1
LANDKODE Landkode 2 0..1
Flate 0..*
Punkt 0..*
KOMMUNENAVN AdministrativEnhetNavn 0..*
KOMM Kommunenummer 4 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
informasjon CharacterString (datatype)
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
- maksimaltAvvik Integer
link Link (datatype)
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString (datatype)
administrativKode CharacterString
administrativtNivå AdministrativtNivå (datatype)
- nivånavn AdministrativEnhetNavn (datatype)
- nivånummer Nivånummer (kodeliste)
land Landkode
område Flate
posisjon Punkt
kommunenavn AdministrativEnhetNavn
kommunenummer Kommunenummer

Vis Kommune i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AdministrativEnhetNavn 0 ..*
Kommunenummer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kommune Kommune 0..1 bydel Bydel 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..* sokn Sokn 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 valgkrets Valgkrets 0..*
assosiasjon fylke Fylke 0..1 kommuneinndeling Kommune 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 riksgrense Riksgrense 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 avtaltAvgrensningslinje AvtaltAvgrensningslinje 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 skolekrets Skolekrets 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 territorialgrense Territorialgrense 0..*
assosiasjon kommunesenter AdmSenter 0..* kommune Kommune 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 grunnkrets Grunnkrets 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..2 fylkesgrense Fylkesgrense 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..2 kommunegrense Kommunegrense 0..*
arv subtype Kommune supertype fellesegenskaper fyreiendom
arv subtype Kommune supertype AdministrativEnhet
Navn Beskrivelse
administrativKode eller kommunenummer er påkrevd inv: self.administrativKode -> isEmpty implies self.kommunenummer -> notEmpty