fellesegenskaper fyreiendom

objekttype

Kystverket Ukjent

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString (datatype) 0..*
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
link referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Link (datatype) 0..*
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString (datatype) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
Identifikasjon 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Posisjonskvalitet 0..1
Link 0..*
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
identifikasjon Identifikasjon
informasjon CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet
link Link
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString

Vis fellesegenskaper fyreiendom i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
Identifikasjon 0 ..1
CharacterString 0 ..*
Posisjonskvalitet 0 ..1
Link 0 ..*
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon fellesegenskaper fyreiendom 0..* dataavgrensning Dataavgrensning 0..*
assosiasjon fellesegenskaper fyreiendom 0..* kartbladkantavgrensning Kartbladkant 0..*
assosiasjon fellesegenskaper fyreiendom 0..* temakartavgrensning Temakartavgrensning 0..*
assosiasjon avgrenser fellesegenskaper fyreiendom 0..* fiktivDelelinjeavgrensning FiktivDelelinje 0..*
assosiasjon fellesegenskaper fyreiendom 0..* kantUtsnittavgrensning KantUtsnitt 0..*
assosiasjon avgrensning AktsomhetOmr 1..2 grense fellesegenskaper fyreiendom 1..*
arv subtype Kommune supertype fellesegenskaper fyreiendom
arv subtype Fyreiendom supertype fellesegenskaper fyreiendom
arv subtype Fylke supertype fellesegenskaper fyreiendom
arv subtype AktsomhetOmr supertype fellesegenskaper fyreiendom
Navn Beskrivelse
krav til egenskapen identifikasjon
krav til egenskapen sluttDato