Søket gav 12 treff

Elveg 2.0 produktspesifikasjon

Elveg 2.0 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vegnett\Fotogrammetrisk Elveg 2.0\Elveg 2.0

Eier: Geovekst

utkast

2.0.1


Havnedata produktspesifikasjon

Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltnig i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Modeller med interne kodelister\Havnedata

Eier: Geovekst

utkast

2021


Havnedata produktspesifikasjon

Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltning i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Havnedata_testing\Havnedata

Eier: Kartverket

utkast

2.0


FKB-Høydekurve-5.0.1 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive terrengets form og høyde over et gitt referansenivå som høydekurver, forsenkningskurver, toppunkt etc. Nye høydekurver genereres hovedsaklig fra en terrengmodell basert på punktskyer fra enten laserskanning eller bildematching. Høydekurvene blir da bare en visning av terrengmodellen. Best informasjon om terrenget fås ved direkte bruk av terrengmodellen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\Punktsky FKB-Høydekurve 5.0\FKB-Høydekurve-5.0.1

Eier: Geovekst

utkast

5.0


Kodelister produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Kodelister

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0_rev20211007


Avfallssug interne kodelister-20210112 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avfall Norge\Modell med interne kodelister\Avfallssug interne kodelister-20210112

Eier: Avfall Norge

utkast

1.0


Kirkebygg forenklet modell produktspesifikasjon

modellen beskriver forenklet informasjon for kirkebygg hentet fra Kirkebyggdatabasen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell

Eier: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

utkast

20190815


'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no produktspesifikasjon

modell for kommuneplan eller -delplan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd, eller pbl. 2008 § 11-5)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan-2024\'Kommuneplanens arealdel'@no'Kommuneplanens arealdel'@no

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

20240228


Opplagsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Opplagsområder

Eier: Kystverket

utkast

20160816


Plan-5.0Utkast produktspesifikasjon

model for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, omfattes disse også av standarden.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0


FKB-Vann-5.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 5.0 baserer seg på de generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\Fotogrammetrisk-FKB-Vann-5.0\FKB-Vann-5.0

Eier: Geovekst

utkast

5.0


SOSI_Vegkropp_Felles produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller\Fagmodeller\Veg\Leveranse_SOSI_Vegkropp_LandInfra_og_Felles\SOSI_Vegkropp_Felles

Eier: Statens vegvesen

utkast

1.0