Søket gav 21 treff

Arealplan produktspesifikasjon

modellpakke for den overordna objekttypen arealplan med tilhørende datatyper og assosiasjoner

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Arealplan

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

1.0


Dispensasjoner produktspesifikasjon

Modellen for dispensasjon er ikke avgjort. For referansens skyldvises også den tidligere modellen i et diagram.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Dispensasjoner

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

1.0


Elveg 2.0 produktspesifikasjon

Elveg 2.0 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vegnett\Fotogrammetrisk Elveg 2.0\Elveg 2.0

Eier: Geovekst

utkast

2.0.1


Havnedata produktspesifikasjon

Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltnig i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Modeller med interne kodelister\Havnedata

Eier: Geovekst

utkast

2021


Havnedata produktspesifikasjon

Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltning i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Havnedata_testing\Havnedata

Eier: Kartverket

utkast

2.0


FKB-Høydekurve-5.0.1 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive terrengets form og høyde over et gitt referansenivå som høydekurver, forsenkningskurver, toppunkt etc. Nye høydekurver genereres hovedsaklig fra en terrengmodell basert på punktskyer fra enten laserskanning eller bildematching. Høydekurvene blir da bare en visning av terrengmodellen. Best informasjon om terrenget fås ved direkte bruk av terrengmodellen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\Punktsky FKB-Høydekurve 5.0\FKB-Høydekurve-5.0.1

Eier: Geovekst

utkast

5.0


Kodelister produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Kodelister

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0_rev20211007


Avfallssug interne kodelister-20210112 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avfall Norge\Modell med interne kodelister\Avfallssug interne kodelister-20210112

Eier: Avfall Norge

utkast

1.0


Kommuneplan produktspesifikasjon

modell for kommune (-del) plan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd, eller pbl. 2008 § 11-5)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Kommuneplan

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0


Kirkebygg forenklet modell produktspesifikasjon

modellen beskriver forenklet informasjon for kirkebygg hentet fra Kirkebyggdatabasen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell

Eier: Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

utkast

20190815


N5000 Kartdata produktspesifikasjon

N5000 Kartdata er en kartografisk redigert database. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\N5000 Kartdata

Eier: Kartverket

utkast

20230401


N5000 Kartdata produktspesifikasjon

N5000 Kartdata er en kartografisk redigert database. Dataene dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland, Russland og territorialgrensen i havet. Datasettet inneholder ikke sjøinformasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\N5000 Kartdata

Eier: Kartverket

utkast

20230401


Opplagsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Opplagsområder

Eier: Kystverket

utkast

20160816


Plan-5.0Utkast produktspesifikasjon

model for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, omfattes disse også av standarden.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0


Planbehandling produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Planbehandling

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

1.0


Planbestemmelser produktspesifikasjon

modellelementer for planbestemmelser, med tilhørende referanser til arealplanen og plankartet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Planbestemmelser

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

1.0


Plankart felles produktspesifikasjon

modellpakke med klasser som er felles for reguleringsplan og kommuneplan

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Plankart felles

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

1.0


Reguleringsplan produktspesifikasjon

modellelementer for reguleringsplan. Begrepet reguleringplan omfatter regulerings- og bebyggelsesplan (pbl. 1985 §§ 22 og 24 og 28-2) / områderegulering eller detaljregulering (pbl. 2008 §§ 12-1, 12-2 og 12-3)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Reguleringsplan

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0


Midlertidig forbud mot tiltak produktspesifikasjon

modell med midlertidig bygge- og deleforbud / midlertidig forbud mot tiltak (pbl. 1985 § 33, og pbl. 2008 kap. 13)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og moderniseringsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \Planregister\Planregister 2023\Midlertidig forbud mot tiltak

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

utkast

5.0


FKB-Vann-5.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 5.0 baserer seg på de generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\Fotogrammetrisk-FKB-Vann-5.0\FKB-Vann-5.0

Eier: Geovekst

utkast

5.0