Havnedata

Kartverket utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltning i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Havnedata/2.0

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3B1EA5AD_ED16_428f_B042_76E31F34499A

Viser treff 1 - 34 av 34

Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Havnedata_testing\Havnedata\Generelle konsepter

Utkast

1.0


Kodelister og Datatyper pakke

Kodelister og datatyper til Havnedata.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Havnedata_testing\Havnedata\Kodelister og Datatyper

Utkast

1.0


Reguleringer pakke

Regulereringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet, som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Havnedata_testing\Havnedata\Reguleringer

Utkast

1.0


Toalett objekttype

Offentlig toalett.


Havnesensor objekttype

Sensor som måler, samler inn data eller registrerer annet i tilknytning til havnen.


Havnegjerde objekttype

Gjerde eller annen barriere. Følger ofte Havnesikkerhetsområde, men brukes ikke som avgrensning. Havnesikkerhetsområde avgrenses av HavnesikkerhetsområdeGrense. Havnegjerde vil også ofte være kartlagt i FKB-BygnAnlegg som AnnetGjerde, mur e.l. I så fall bør disse objektene ha sammenfallende geometri.


"WaterConnection"@en objekttype

"Location for water connection."@en


Fender objekttype

Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.


Forvaltningsområde objekttype

Areal som viser utstrekningen på det område en kommune eller en kommunal/interkommunal havneadministrasjonen har ansvaret for. Dette området er ofte sammenfallende med kommunens sjøområde, som er det område hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven med unntak av hoved- og biled (Hoved- og biled forvaltes av Kystverket).


Kran objekttype

Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.


Lastbegrensningsområde objekttype

Område i havnen eller på kai som har begrensinger for hva det tåler av belastning.


Tømmestasjon objekttype

Tømmestasjon eller punkt for tømming av væske (avløpsvann, septik eller tilsvarende).


Kaifront objekttype

Kaifront er den ytterste delen av kaien, som avgrenser sjøen fra land, hvor fartøy kan ligge fortøyd langs.


Kaiområde objekttype

Kaiområde er området direkte innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. Kaiområde avgrenses av KaiområdeGrense. Kaifront brukes ikke som avgrensning til kaiområde, men ligger som et eget objekt.


HavneanleggId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av et havneanlegg. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.


Fortøyningsinnretning objekttype

Fortøyningsinnretning som tilhører kaia.


Havneområde objekttype

Havn er et avgrenset område som inneholder kai/kaier tilknyttet land- og sjøarealer som er tilrettelagt for overføring av gods, personer eller lignende mellom land og sjø. Havneområde kjennetegnes ved at de har en UNLOCODE tilknyttet seg, og innenfor området må det være minst én kai og én kaifront. Havneområdet kan inneholde mange havneanlegg, mange kaier og andre objekter.


HavnegjerdeInngang objekttype

Inngang, åpning eller innkjørsel til området som er avsperret av Havnegjerde.


Kamera objekttype

Kamera tilknyttet havnen.


Avfallspunkt objekttype

punkt for å kaste avfall


Tørrdokk objekttype

Et basseng stort nok til at skip kan seile ut og inn. Bunnen ligger lavere enn havnivået og innløpet kan lukkes med porter. Vann kan pumpes ut, slik skip kan stå tørt, for vedlikehold og reperasjon.


Beredskapspunkt objekttype

Punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet.


Drivstofftilkobling objekttype

Tilkoblingspunkt for drivstoff på kaia.


Havneanlegg objekttype

Med havneanlegg menes arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur som brukes i havnevirksomhet eller havneformål. Herunder: kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og omlastningsinnretninger og lager- og administrasjonsbygninger.


Slipp objekttype

Skinnegående bane eller et forseggjort opptrekk som fartøy kan hales opp ved landsetting, fra flytende posisjon og opp på tørt land. Skråplanet går vanligvis ut og ned i vannet.


Flytedokk objekttype

En flytedokk eller våtdokk er en flytende plattform for å heve skip opp av sjøen når det skal gjøres vedlikehold eller reperasjoner av skip.


ELkobling objekttype

Tilkoblingspunkt for strøm på kaia.


KaiId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en kai. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.


HavnId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en havn. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.


ObjektId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av objekt på kaien.