Fellesegenskaper_Naturtype

objekttype

Miljødirektoratet Utkast

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget DateTime 0..1
faktaark link (url) til faktaark i Naturbase CharacterString 1..1
identifikasjon objekt i Naturbase. Eksisterende objekt i naturbase har formen BN00000002 Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Naturtyper får en unik ID når det importeres i Naturbase på formen BN00001245. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jpel: NO for Norge.fr ISO 3166. For datasett som er endel av naturbase brukes navnerom: NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE CharacterString 1..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode Metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse der det skilles mellom følgende kategorier:, bedre enn 20 m, bedre enn 50 m, bedre enn 100 m og dårligere enn 100 m. Siden det normalt er gradvise overganger på flere meter mellom ulike naturtyper, vil en i mange tilfeller i tettbygde strøk, og i en del tilfeller også i landbruksområder, få en kollisjon mellom forvaltningens behov for høy presisjon og hvordan det biologiske mangfoldet faktisk fordeler seg. Der tilstrekkelig presisjonsnivå på kart ikke kan oppnås, må de gradvise overgangene beskrives i lokalitetsbeskrivelsen. I slike tilfeller kan det være fornuftig å følge praktiske forvaltningsgrenser ved grensetrekking der det er mulig (f.eks. eiendomsgrenser og veier). Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 0..1
omradenavn navn på området CharacterString 1..1
registreringsdato markere at datoen er fiktiv. Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FAKTAARK CharacterString 200 1..1
Identifikasjon 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 0..*
Posisjonskvalitet 0..1
Nøyaktighetsklasse 0..1
OMRADENAVN CharacterString 100 1..1
BMREGISTRERINGSDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
faktaark CharacterString
identifikasjon Identifikasjon
kommune Kommunenummer
kvalitet Posisjonskvalitet
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse
omradenavn CharacterString
registreringsdato DateTime

Vis Fellesegenskaper_Naturtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Identifikasjon 1 ..1
Kommunenummer 0 ..*
Posisjonskvalitet 0 ..1
Nøyaktighetsklasse 0 ..1
CharacterString 1 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype BmNaturtype supertype Fellesegenskaper_Naturtype
Navn Beskrivelse
krav til egenskapen identifikasjon Identifikasjon er en datattype som består av lokalid og navnerom. Lokalid skal være på formen BN00000001 (T10 med prefiks BN). Navnerom skal være no.miljodirektoratet.naturbase