BmNaturtype

objekttype

Miljødirektoratet Utkast

Naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN-håndbok 19 2007 Kartlegging av marint biologisk mangfold.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bmHevdstatus Angir tilstand (hevd) for naturtypen. Brukes på menneskepåvirkede naturtyper. Hovedsakelig innenfor naturtyper D (kulturmarker) BmHevdstatus (kodeliste) 0..1
bmNaturtypeTillegg Angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r)/mosaikk som finnes innenfor et naturtypeområde BmNaturtypeTillegg (datatype) 0..*
- bmAndel Anslått prosentandel av totalarealet Integer 1..1
- naturtype DN-håndbok 1-2007; "Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. Oppdatert 2012. Hvis det er flere naturtyper og utforminger på et område, er det registreret som bmNaturtypeTillegg (mosaikk). Naturtype (kodeliste) 1..1
- naturtypeUtforming Angir naturtypens utforming NaturtypeUtforming (kodeliste) 1..1
bmUtvalgtNaturtype Angir hva slags utvalgt type det er. Utvalgte naturtyper har egne navn og koder UtvalgtNaturtype (kodeliste) 0..1
bmVerdi Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007. BmVerdi (kodeliste) 1..1
forvaltningsavtale Angir om det er inngått forvaltningsavtale for området JaNei (kodeliste) 0..1
forvaltningsavtaleInngått Angir om når forvaltningsavtale er inngått Date 0..1
forvaltningsavtaleUtløper Angir når forvaltningsavtale utløper Date 0..1
forvaltningsplan Angir om området har skjøtselsplan/forvaltningsplan eller ikke JaNei (kodeliste) 0..1
linkForskriftUtvalgtNaturtype Link til Lovdata, forskrift for utvalgt naturtype CharacterString 0..1
naturtype DN-håndbok 1-2007; "Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. Oppdatert 2012. Hvis det er flere naturtyper og utforminger på et område, er det registreret som bmNaturtypeTillegg (mosaikk). Naturtype (kodeliste) 1..1
naturtypeUtforming Naturtypens utforming. I den grad dette er registrert i felt skal det være med. Kodene for Naturtype og Utforming utgjør et hierarki, slik at de tre første tegnene i utformingskoden er lik den koden som er angitt for feltet Naturtype. NaturtypeUtforming (kodeliste) 0..1
område Objektets utstrekning. En naturtype kan enten være et flate eller et punktobjekt. Flate 1..1
Fellesegenskaper_Naturtype
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget DateTime 0..1
faktaark link (url) til faktaark i Naturbase CharacterString 1..1
identifikasjon objekt i Naturbase. Eksisterende objekt i naturbase har formen BN00000002 Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Naturtyper får en unik ID når det importeres i Naturbase på formen BN00001245. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jpel: NO for Norge.fr ISO 3166. For datasett som er endel av naturbase brukes navnerom: NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE CharacterString 1..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode Metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse der det skilles mellom følgende kategorier:, bedre enn 20 m, bedre enn 50 m, bedre enn 100 m og dårligere enn 100 m. Siden det normalt er gradvise overganger på flere meter mellom ulike naturtyper, vil en i mange tilfeller i tettbygde strøk, og i en del tilfeller også i landbruksområder, få en kollisjon mellom forvaltningens behov for høy presisjon og hvordan det biologiske mangfoldet faktisk fordeler seg. Der tilstrekkelig presisjonsnivå på kart ikke kan oppnås, må de gradvise overgangene beskrives i lokalitetsbeskrivelsen. I slike tilfeller kan det være fornuftig å følge praktiske forvaltningsgrenser ved grensetrekking der det er mulig (f.eks. eiendomsgrenser og veier). Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 0..1
omradenavn navn på området CharacterString 1..1
registreringsdato markere at datoen er fiktiv. Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FAKTAARK CharacterString 200 1..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 0..*
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 0..1
OMRADENAVN CharacterString 100 1..1
BMREGISTRERINGSDATO DateTime 0..1
BMHEVDSTATUS BmHevdstatus 1 0..1
BmNaturtypeTillegg 0..*
UTVALGTNATURTYPE UtvalgtNaturtype 3 0..1
BMVERDI BmVerdi 1 1..1
FORVALTNINGSAVTALE JaNei 3 0..1
FORV_AVTALE_INGÅTT Date 0..1
FORV_AVTALE_UTLØPER Date 0..1
FORVALTNINGSPLAN JaNei 3 0..1
LINK_FORSKRIFT CharacterString 50 0..1
NATURTYPE Naturtype 3 1..1
NATURTYPEUTFORMING NaturtypeUtforming 6 0..1
Flate Flate 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
faktaark CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
kommune Kommunenummer (kodeliste)
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse (kodeliste)
omradenavn CharacterString
registreringsdato DateTime
bmHevdstatus BmHevdstatus
bmNaturtypeTillegg BmNaturtypeTillegg
bmUtvalgtNaturtype UtvalgtNaturtype
bmVerdi BmVerdi
forvaltningsavtale JaNei
forvaltningsavtaleInngått Date
forvaltningsavtaleUtløper Date
forvaltningsplan JaNei
linkForskriftUtvalgtNaturtype CharacterString
naturtype Naturtype
naturtypeUtforming NaturtypeUtforming
område Flate extent

Vis BmNaturtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BmHevdstatus 0 ..1
BmNaturtypeTillegg 0 ..*
UtvalgtNaturtype 0 ..1
BmVerdi 1 ..1
JaNei 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
JaNei 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Naturtype 1 ..1
NaturtypeUtforming 0 ..1
Flate 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning BmNaturtypeGrense 0..* BmNaturtype
arv subtype BmNaturtype supertype Fellesegenskaper_Naturtype
Navn Beskrivelse
KanAvgrensesAv BmNaturtypeGrense
positiv gjennomsnittsdybde inv: self.gjennomsnittsDybde -> NotEmpty() -> self.gjennomsnittsDybde > 0