Geologi Generell del 4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: objekter og egenskaper som er overordnet alle databeskrivelseskapittlene for geologi. Spesielt gjelder dette kvalitets- og metadataparametre som ikke inngår i SOSI-standarden, og som er nødvendig for en forsvarlig dokumentasjon av en geologisk kartlegging/registrering. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i egenskap av temasenter for geologiske miljødata. Spesifikasjonen er ment å dekke alle målestokker/kartserier, med andre ord også aggregert geologisk informasjon

Viser treff 1 - 9 av 9GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object


GeolTemajustering kodeliste

justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema -- Definition - - adjustment/change of an automatic classification of geological themes/topics


GeolVerdivurdering kodeliste

hvor viktig en geologisk ressurs eller registrering er med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden -- Definition - - how important a geological resource or registration is with a view to potential economic utilisation now or in the future


TemaKvalitet kodeliste

kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition - - the quality of the registration/mapping of a geological thematic subject validated in relation to the actual conditions in nature, position accuracy and the preferred scale of the cartographic representation.


DateringMetode kodeliste

metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, minaraler og organisk materiale -- Definition - - method used to determine the age of rocks, sediments, minerals and organic material


GeologiskAlder kodeliste

alderen av en bergart forteller hvor lang tid som er gått siden den ble dannet. Navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom en geologisk lagrekke ble dannet -- Definition - - the age of a rock tells how long ago it was formed. Name of geological period/epoch for the period of time in which a geological stratigraphic sequence was formed


GeolPavisningstype kodeliste

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition - - with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based