Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_435B9E87_99CB_4e9b_8B9B_05158D34CF39;Kodelister;;diagram;4.0;Gyldig;Geologi Generell del 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0 EAID_F0FD0776_1901_4cef_8A16_5618A6467CFA;Hovedskjema;;diagram;4.0;Gyldig;Geologi Generell del 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0 EAID_0567BE35_B154_4730_91E2_6871C5655969;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;objekttype;4.0;Gyldig;Geologi Generell del 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0 EAID_06424E3F_9A79_4aed_A648_57AC28B012C2;GeolTemajustering;justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema -- Definition - - adjustment/change of an automatic classification of geological themes/topics;kodeliste;4.0;Gyldig;Geologi Generell del 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0 EAID_1A925123_742D_4e01_B799_0DDDBCEE6425;GeolVerdivurdering;hvor viktig en geologisk ressurs eller registrering er med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden -- Definition - - how important a geological resource or registration is with a view to potential economic utilisation now or in the future;kodeliste;4.0;Gyldig;Geologi Generell del 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0 EAID_25DB760B_DC1F_4044_8004_8BF6F4085A5F;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition - - the quality of the registration/mapping of a geological thematic subject validated in relation to the actual conditions in nature, position accuracy and the preferred scale of the cartographic representation.;kodeliste;4.0;Gyldig;Geologi Generell del 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0 EAID_2851269A_7090_451d_97AF_71B1DDEC0A4E;DateringMetode;metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, minaraler og organisk materiale -- Definition - - method used to determine the age of rocks, sediments, minerals and organic material;kodeliste;4.0;Gyldig;Geologi Generell del 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0 EAID_3A84817F_8A6B_4225_B591_3DFB0B23CB87;GeologiskAlder;alderen av en bergart forteller hvor lang tid som er gått siden den ble dannet. Navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom en geologisk lagrekke ble dannet -- Definition - - the age of a rock tells how long ago it was formed. Name of geological period/epoch for the period of time in which a geological stratigraphic sequence was formed;kodeliste;4.0;Gyldig;Geologi Generell del 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0 EAID_BADE1A2D_388E_4c67_BC10_1ABF006F4FA0;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition - - with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based;kodeliste;4.0;Gyldig;Geologi Generell del 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0 EAID_0567BE35_B154_4730_91E2_6871C5655969;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Geologi Generell del 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 4.0\GeolAvgrLinje