Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 5.0RC2020-02-14

fagområdestandard

Beskrivelse: Modell av egennavn på geografiske steder, med alle tenkelige relaterte konsepter.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/fagområdestandard/Stedsnavn/5.0

Viser treff 1 - 47 av 47

Realisering av geodataloven pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14\Realisering av geodataloven

Utkast

1.0


Generelle brukstilfeller pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14\Generelle brukstilfeller

Utkast

1.0


Sted objekttype

Sted inneholder all egenskapene som er felles for de ulike stedsnavnene (og deres skrivemåter) for en lokalitet, uavhengig av språk. Med felles egenskaper menes posisjon, presentasjonsinformasjon, land, kommune, matrikkelnummer, navnetype, osv.


Vedtaksområde objekttype

Skal brukes for å vise utstrekningen av et samlevedtak. Et gitt vedtaksområde kan brukes av flere samlevedtak.


Dokumentasjon datatype

I Lov om stadnamn §15 andre ledd står det at registeret skal inneholde opplysninger om skrivemåtenes status (vedtatt, godkjent, avslått,…). Grunnlaget for skrivemåtestatusene er dokumentasjon, som kan være offentlig bruk og/eller kilde.


Kommune datatype

Selvstendig objekt som kan pekes til fra flere steder, og skal vise kommunen(e) det registrerte stedet er i. Denne skal ikke brukes for navnetypen "Kommune".Dokument datatype

"OffentligDokument" er offentlig bruk som gir grunnlag for å sette en skrivemåte som "Godkjent". Hva slags dokument det er gis ved hjelp av kodelista "DokumenttypeKode". Der kan "Bok" bla annet være matrikler. Kildedokument er dokumentasjon på skrivemåten som ikke kan anses som offentlig dokumentasjon, eller informasjon fra offentlige registre hvor dato for registreringen mangler. Skrivemåter som kun er dokumentert med Kildedokument kan således kun få skrivemåtestatusen Ubehandlet. Eksempler er brev, telegram, ny matrikkel, GAB…


Tilleggsopplysning datatype

Tilleggsopplysninger skal brukes for å legge inn informasjon som ikke regnes som dokumentasjon av en skrivemåte. Dette kan være navnefaglige opplysninger om stedsnavnet (uavhengig av skrivemåte), informasjon om selve stedet, historiske begivenheter knyttet til stedet, fotografier, malerier og lignende.DokumentIdent datatype

Består av År- og saksnummer.


Matrikkelreferanse datatype

Identifikator som knytter stedet i ssr til tilshørende objekt i matrikkelen.


LokaleInnsamlinger datatype

Lokale innsamlinger skal brukes i forbindelse med konverteringen av dagens lokale innsamlinger i SSR (for eksempel Bykle-forslagene). Det skal også være mulig for historielag å legge inn skrivemåter som "Lokal innsamling" dersom de ikke ønsker redigeringstilgang eller eierskap i etterkant av registreringen.Matrikkelenhetreferanse datatype

Mulighet for å koble matrikkelenhet til objekt i SSR for å oppdatere bruksnavn i matrikkelen.


Stedsnavn datatype

Navn på stedet/området/objektet. Her angir registerføreren hvilket språk (og eventuelt opphavsspråket), alfabetkode (styres av systemet), navnestatus, vedtaksmyndighet, primærfunksjon, osv...


Kartforekomst datatype

Brukes for å registrere bruk av skrivemåten på et kart som er utgitt av en offentlig etat, og dermed kan være dokumentasjon av offentlig bruk før 1/7/1991 (datogrensa for skrivemåtestatusen "Godkjent").


Vegreferanse datatype

Alle vegnavn i matrikkelen skal ha referanse til adressenavn i stedsnavnregisteret.


Skrivemåte datatype

Her registreres en skrivemåte av stedsnavnet med opplysninger om status (godkjent/avslått/samlevedtak), anbefaling til offentlig bruk, løse tillegg, osv...


Sortering datatype

Kode for sortering av viktighet av stedsnavn, brukes til å vurdere om stedsnavnet skal vises i ulike målestokker og ved konflikt under visning.
Opplysning datatype

Opplysning skal brukes når vi får henvendelser om skrivemåter fra privatpersoner, organisasjoner, etater el. Tekststrengen informant kan være for eksempel Ole Olsen, Rakkestad kommune, Nygårdsparkens venner el.


NavnesakstatusKode kodeliste

Saksgang/statuser finnes i modellen "Diagrammer" i Perforce (stedsnavnDok/trunk/diagrammer)SpråkprioriteringKode kodeliste

Kodeliste som angir visningsrekkefølgen til stedsnavn på forskjellig språk. Det er de første fem verdiene i kodene (de norske språkene) som varierer mellom kodene, ellers er det lik (alfabetisk i forhold til ISO-kodeverdien) rekkefølge på språkene som ikke er aktuelle for behandling etter lov om stadnamn.


SpråkKode kodeliste

Subsett av ISO 639-3 som inneholder trebokstavs-koder de språkene som trengs for å konvertere innholdet fra SSR. Kodelisten kan utvides ved behov etter produksjonssetting.Navnestatuskode kodeliste

Kodene angir et hierarki stedsnavna i mellom, som sier noe om hvilket som blir brukt mest, like mye eller ikke er i bruk lengre.


Rekkefølgekode kodeliste

Rekkefølgen for skrivemåten. Angir om det kun kjernenavn, eller rekkefølgen sammen med eventuelle tillegg


StedstatusKode kodeliste

Kodeliste som gir status til Sted. Om det er f.eks. aktiv, relikt eller planlagt.


Navneobjekttype kodeliste

Detaljert klassifisering av hvilke type fenomen stedsnavnet står til.KarttypeKode kodeliste

type kartprodukt


KartutgiverKode kodeliste

Skal antakeligvis ikke brukes (er ikke i bruk i modellen for øyeblikket) til annet enn konverteringen.


Navneobjekthovedgruppe kodeliste

Hovedgruppering av navneobjekttypene. Hovedgruppene følger i hovedsak Inspire "NamedPlaceTypeValue", men populatedPlace og building er samlet under bebyggelse og hydrography er delt mellom sjø og ferskvann.LandKode kodeliste

Landkoder, subsett av ISO 3166-1 alpha-2 som kun inneholder de landkodene som vi har bruk for for å konvertere SSR til SSR 2.0. Etter produksjonsetting utvides kodelista ved behov. Merk: XZ - "Internasjonalt farvann" og ZZ "Uspesifisert" er brukerdefinerte koder (tillatt etter ISO-beskrivelsen). Det vil si at koden ikke har noen bestemt betydning i ISO-kodelista, og vår kodeliste må være tilgjengelig for at eksterne parter kan tolke vår bruk av kodeverdiene.Navneobjektgruppe kodeliste

gruppering av navneobjekttypene i kategorier under hver hovedgruppe.


Sortering1Kode kodeliste

Alle store bokstaver fra og med A til og med N.


Sortering2Kode kodeliste

Tall fra og med 01 til og med 99.


VedtaksmyndighetKode kodeliste

Liste over vedtaksmyndigheter for skrivemåten.