Rein-4.1

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.1

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen beskriver administrativ inndeling for næringen, beiteområder, trekkleier, drivingsleier og anlegg knytta til reindriftas bruk av naturressursene. Spesifikasjonen gjelder for hele landet og har vært utviklet i nært samarbeid med reindriftsnæringa opp gjennom mange år

Viser treff 1 - 37 av 37
ReindriftKonsesjonsområde objekttype

områder utenfor det samiske reinbeiteområdet der det er gitt konsesjon etter reindriftslovens § 8.


ReinEkspropriasjonOmråde objekttype

areal ekspropriert for bruk i reindriften.


ReinbeitedistriktGrense objekttype

avgrenser et reinbeitedistrikt -- Definition -- demarcates a reindeer pasture district


SiidaområdeGrense objekttype

avgrenser et siidaområde -- Definition -- demarcates a siida area


ReinTrekklei objekttype

viktige naturlige trekk mellom beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk -- Definition -- important natural migration paths between grazing areas and past passages, where the reindeer migrate of their own accord, one-by-one or in herds


Reinbeitedistrikt objekttype

administrativ arealenhet Merknad: Reinbeiteområdene er inndelt i administrative enheter kalt reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer. -- Definition -- administrative area unit


ReinavtaleGrense objekttype

avgrensning avReinavtaleOmråde


SiidaOmråde objekttype

gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer (RDL§51) Merknad: Siida er et samisk begrep for beitelag/ arbeidsfellesskap. Kan variere, også delt mellom sommer- og vintersiida. Angis med hele navn -- Definition -- area unit used by grazing group


ÅrstidsbeiteGrense objekttype

avgrenser et årstidsbeite -- Definition -- demarcates a seasonal grazing area


ReinavtaleOmråde objekttype

områder som ut i fra avtale kan benyttes til reindrift, områder leid til reindrift. Merknad: Reinbeiteområder hovedsakelig i Trollheimen og Aursunden, men kan også benyttes for andre steder i landet


OppsamlingområdeGrense objekttype

avgrenser et oppsamlingsområde -- Definition -- demarcates a round-up area


ReindriftRestriksjonsOmråde objekttype

områder som ved dom er tilknyttet bestemmelser vedrørendebeiterettigheter. Retten til å drive reindrift er begrenset p.g.a særlige rettsforhold


Reinbeiteområde objekttype

felles administrativ enhet for mange reinbeitedistrikter -- Definition -- common administrative unit for several reindeer pasture districtsÅrstidsbeite objekttype

beiteområde brukt av reindrifta i en bestemt årstid Merknad: Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. -- Definition -- grazing area used for reindeer husbandry in a specific season


ReindriftKonsesjonsgrense objekttype

avgrenser et konsesjonsområde


ReindriftAnlegg objekttype

anlegg og løyper brukt av reindrifta for å utføre sentrale oppgaver som merking, skilling og slakting av rein -- Definition -- facility and trails used for reindeer husbandry to perform central tasks such as tagging, separation and slaughtering of reindeer


Oppsamlingområde objekttype

naturlige avgrensninger hvor reinen samles midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller slakt -- Definition -- natural demarcations where the reindeer are gathered temporarily during round-up for moving, tagging of calves, separation or slaughtering


Beitehage objekttype

lukket inngjerdet område der reinen samles/oppbevares for foring eller i påvente av å tas inn i et område avgrenset av et arbeidsgjerde -- Definition -- enclosed, fenced area where the reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into an area demarcated by a work enclosure


BeitehageGrense objekttype

avgrenser en beitehage -- Definition -- demarcates a grazing enclosure


Flyttelei objekttype

lei eller trasé i terrenget der reinen drives og til dels trekker selv mellom årstidsbeiteområder -- Definition -- track or route in the terrain along which the reindeer are driven and, to a certain extent, migrate of their own accord between seasonal grazing areas


ReindriftKonvensjonsområde objekttype

administrativ avgrensing av svenske reineieres beiteområder i Norge Merknad: I hht. den norsk-svenske beitekonvensjonen -- Definition -- administrative demarcation of Swedish reindeer owners' grazing areas In Norway


ReinbeiteområdeGrense objekttype

avgrenser et reinbeiteområde -- Definition -- demarcates a reindeer pasture area


ReinEkspropriasjonGrense objekttype

avgrensning av ReinEksproriasjonOmråde


ReindriftKonvensjonsområdeGrense objekttype

avgrenser et reindriftkonvensjonsområde -- Definition -- demarcates a reindeer husbandry convention area


FlytteleiGrense objekttype

avgrenser en drivingslei -- Definition -- demarcates a driving track


ReinbeiteområdeID kodeliste

identifisering av et reinbeiteområde -- Definition - - identification of a reindeer pasture area


Reindriftsanleggstype kodeliste

spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite -- Definition - - specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing


ReinbeitebrukerID kodeliste

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture areaReinbeitedistriktID kodeliste

identifisering av et reinbeitedistrikt -- Definition - - identification of reindeer pasture district


ReindriftSesongområde kodeliste

identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite, høstbeite, etc -- Definition - - identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing, autumn grazing, etc.


Avtaletype kodeliste

avtaletype for avtaleområder.


SamebyId kodeliste

alle aktuelle svenske samebyer som er gitt beiterettigheter i Norge