Arealressurskart - AR50

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet 20161212

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart for målestokk 1:50 000. Dette er et landsdekkende datasett som viser hovedtyper av arealressurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000. AR50 fremstilt ved en generalisering av AR5 under tregrensa, og tolking av satellittbilder over tregrensa. I tillegg har det vært benyttet N50 der vi verken har hatt AR5 eller satellittbilder. Figurer som er mindre enn 15 dekar vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/AR50/20161212/

Viser treff 1 - 20 av 20


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


ArealressursGrense objekttype

avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces


ArealressursFlate objekttype

et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


ArealressursSkogbonitet kodeliste

inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke -- Definition - - categorization according to the area's ability to produce wood


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


ArealressursVegetasjonsdekke kodeliste

informasjon om vegetasjonsdekkets frodighet på snaumark -- Definition - - information concerning the lushness of the vegetation cover on unforested land


ArealressursDyrkbarjord kodeliste

Informasjon om dyrkbar jord på overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr -- Definition - - Information concerning arable land on surface cultivated land, infield pasturelands, unforested land, and in marshes and forests


ArealressursJordbruk kodeliste

Forenklet inndeling av jordbruksareal for arealressurskart i målestokk 1:50000


ArealressursTreslag kodeliste

inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær -- Definition - - categorization according to the distribution of the crown cover between coniferous and deciduous trees


ArealressursAvgrensingType kodeliste

informasjon om grense som er henta fra annet datasett -- Definition - - information relating to boundary retrieved from another set of data


ArealressursArealtype kodeliste

hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition - - main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact


ArealressursKartstandard kodeliste

informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt -- Definition - - information concerning which classification system has been used