Tiltak

Statens vegvesen Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 83 av 83

DiagramOppdeling pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeoteknikk\Tiltak\DiagramOppdeling

Ukjent

1.0
Skredutloesningstiltak objekttype

Skredutsatt terreng som er sikret av en eller flere installasjoner i løsneområdet der skred løses ut kunstig. Hver enkelt konstruksjon kartlegges som skredteknisk objekt.

BergsikringBergskjaering objekttype

Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.


StoetteforbygningSnoe objekttype

Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne.


BergsikringTunnel objekttype

Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.Skredoverbygg objekttype

Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller ev. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100.


SkredVarslingOvervaakning objekttype

Område som blir overvåket med hensyn på skred.TiltakITunnel objekttype

Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.

Overvaakningstype kodeliste

Angir type overvåkning.
MaterialtypeVoll kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet. For skredsikringsvoller skal det angis materiale på støtside.
TypeSkredoverbygg kodeliste

Angir hvilken type skredoverbygg det er tale om.


AdkomstSkredmagasinFanggroeft kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.PlasseringBergsikring kodeliste

Angir sikringsfeltets plassering.AdkomstBergsikring kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.TypeSproeytebetong kodeliste

Angir hvilken type sprøytebetong som er benyttet.


VarslingPaaVeg kodeliste

Angir type varsling som er satt opp synlig for trafikanter.
TypeNaturfare kodeliste

Angir hvilken type naturfare overvåkning/varsling gjelder for.

AdkomstStoetteforbygningSnoe kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.


Eier kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


AdkomstVoll kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet (bakside) for vedlikehold.Vedlikeholdsansvarlig kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


TypeSkredutloesningstiltak kodeliste

Angir type skredutløsning.TypeBolt kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


TypeSkredmagasinFanggroeft kodeliste

Angir hvilken type magasin det er tale om.


BruksomraadeVoll kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.