Generelle datatyper

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent 4.0

pakke

Beskrivelse: datatyper som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde

Viser treff 1 - 9 av 9


Geodataeier datatype

rettighetshaver til datasettet/tjenesten -- Definition - - holder of the legal rights to the data set/service


Geodataprodusent datatype

organisasjon som har produsert datasettet/tjenesten -- Definition - - the organization which has produced the data set/service


HøydeOverBakken datatype

objekts høyde over bakken Merknad: Kan være aktuelt i forbindelse med ulike typer objekter med utstrekning i høyde, slik som telefonstolper, gjerde, etc. Må brukes med forsiktighet og det må komme klart fram hvilke detalj av objektet eller objektets overbygning høyden relateres til. -- Definition - - the objects height above the ground Note: May be relevant in connection with various types of objects with a vertical extent, such as telephone poles, fences, etc. Must be used with caution and it must be clear which detail of the object or the objects


Kontaktperson datatype

person som kan kontaktes i forbindelse med en forespørsel -- Definition - - person who may be contacted in connection with a request/inquiry


Høyde datatype

et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] -- Definition - - the vertical distance of a point above a physical or mathematically defined reference surface [H]


Dybde datatype

loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] -- Definition - - vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object [H]


Navn datatype

ord som noen eller noe kalles ved -- Definition - - word by which someone or something is named


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm Merknad: En bør være varsom med å benytte URI/URL på mer enn 255 bytes (I et 8 bits tegnsett tilsvarer dette 255 karakterer] fordi eldre nettlesere kan ha problemer. Spesifikasjonen for URL sier ikke noe om noen minimum- eller maksimumslengde, det avhenger av implementasjonene hvor lange strenger som kan benyttes. For Windows: Opera støtter 4050 karakterer, IE 4.0 støtter 2083, Netscape 3-> 4.78 støtter 8192. Netscape 6 støtter 2000. -- Definition - - reference to an element of information, either locally or globally Examples:As local: //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm As global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm Note: One should be careful about using URI/URL on