Bioma-4.1

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.1

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter naturtyper etter DN’s håndbøker og arter som leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk

Viser treff 1 - 4 av 4

BmNaturtypeGrense objekttype

avgrensning av en naturtypelokalitet


BmArtGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


BmNaturtype objekttype

naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 og DN-håndbok 19


BmArt objekttype

viktige forekomster av arter for det biologiske mangfoldet