Mulig marin leire

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MuligMarinLeire/1.0

Viser treff 1 - 13 av 13

MarinGrenseFlate objekttype

områdene (arealene) henholdsvis under og over marin grense


MarinGrense objekttype

høyeste havnivå etter siste istid


Dataavgrensning objekttype

generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering


Fellesegenskaper_MarinGrenseFlate objekttype

abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Kartbladkant objekttype

avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling


LosmasseGrense objekttype

avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter)


Fellesegenskaper_MarinGrensePkt objekttype

abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Fellesegenskaper_MarinGrense objekttype

abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Temakartavgrensning objekttype

avgrensningslinje for et temakart


Fellesegenskaper_Losmassegrenser objekttype

abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


MarinGrensePkt objekttype

punktobservasjon for marin grense


MuligMarinLeireFlate objekttype

areal bestående av en løsmassetype (jordart)


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.