Arealressurkart - Dyrkbar jord

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet 20150401

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Informasjonsmodellen omfatter areal som ikke er fulldyrka, men som kan fulldyrkes til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord forekommer på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr i tråd med klassifikasjonssystemet for AR5 – Arealressurskart i målestokk 1:5000.

Viser treff 1 - 2 av 2

ArealressursDyrkbarjord kodeliste

Informasjon om dyrkbar jord på overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr -- Definition - - Information concerning arable land on surface cultivated land, infield pasturelands, unforested land, and in marshes and forests


EndretEtter2008 kodeliste

Informasjon om arealtilstand er endret etter 2008 som følge av ajourhold av AR5.