Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_CE1E7CFD_5BCF_4a8e_96A8_05E5E7D78AF6;Produktspesifikasjon Dyrkbarjord 4.5;;diagram;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord EAID_DF2CC3AF_E8E7_4b92_87DD_AA17432CDCCD;Realiseringer fra SOSI objekt;;diagram;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord EAID_5B279B58_8E02_4f11_857E_E188D6AC244D;Kodelister og datatyper;;diagram;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord EAID_011ECF4A_0044_4913_BD04_9CF194AD238A;Pakkeavhengigheter;;diagram;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord EAID_09176579_1E2C_456f_AFA2_B3B4A4D8DDE0;Realiseringer fra fagområder;;diagram;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord EAID_01A17414_9FDE_44c1_89BB_89FB00CA3D3E;ArealressursFlate;et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system;objekttype;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord EAID_3E6A723D_B03E_4025_B835_DCA12CB009B4;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord EAID_4E189D7D_CBD9_4e6d_9CD7_2359DAFBC438;ArealressursGrense;avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces;objekttype;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord EAID_54DDF81F_E098_4e65_8361_2B2DCA14E65A;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord EAID_8A2E2FA8_5BD0_4320_87F0_8612F3FC9983;ArealressursDyrkbarjord;Informasjon om dyrkbar jord på overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Åpen fastmark og Myr -- Definition - - Information concerning arable land on surface cultivated land, infield pasturelands, unforested land, and in marshes and forests;kodeliste;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord EAID_C04F9D68_74D9_42db_A4FC_0AC7EB2E65F7;EndretEtter2008;Informasjon om arealtilstand er endret etter 2008 som følge av ajourhold av AR5.;kodeliste;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord EAID_01A17414_9FDE_44c1_89BB_89FB00CA3D3E;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord\ArealressursFlate EAID_01A17414_9FDE_44c1_89BB_89FB00CA3D3E;dyrkbarjord;informasjon om dyrkingsjord på snaumark, myr og skog -- Definition -- information concerning arable land on bare land, marsh and forest;egenskap;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord\ArealressursFlate EAID_01A17414_9FDE_44c1_89BB_89FB00CA3D3E;endretEtter2008;;egenskap;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord\ArealressursFlate EAID_3E6A723D_B03E_4025_B835_DCA12CB009B4;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord\Fellesegenskaper EAID_3E6A723D_B03E_4025_B835_DCA12CB009B4;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord\Fellesegenskaper EAID_4E189D7D_CBD9_4e6d_9CD7_2359DAFBC438;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord\ArealressursGrense EAID_54DDF81F_E098_4e65_8361_2B2DCA14E65A;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord\Identifikasjon EAID_54DDF81F_E098_4e65_8361_2B2DCA14E65A;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO_SL_Dyrkbarjord_2014";egenskap;20150401;Erstattet;Arealressurkart - Dyrkbar jord;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\EldreUtgave\Arealressurkart - Dyrkbar jord\Identifikasjon