Gvern-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen beskriver geologiske objekter som defineres som verneverdige i nasjonal-, regional- eller lokal sammenheng. Egenskapene forteller om hva som gjør dem verneverdig, vernekriterier, vernestatus, vedlikeholdskriterier mm

Viser treff 1 - 5 av 5

GeoVernType kodeliste

hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner. -- Definition - - what type of preservation the object is subject to Note: Distinguishes between the relevant types of preservation falling under different legislation and restrictions.


GeoVernVerdi kodeliste

hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe). -- Definition - - whether the object is of international, national, regional or local value Note: Criteria for selection and prioritisation of preservation-worthy geological objects (priority group).


GeoVernSakStatus kodeliste

hvor langt vernesaken er kommet i saksapparatet -- Definition - - how far the preservation case has progressed in the administrative process


GeoVernGrensetype kodeliste

kriterie for avgrensningen av et verneverdig objekt -- Definition - - criterion for delimitation of a preservation-worthy object


GeoVernTematype kodeliste

hvilken geologisk tematype som er verneverdig Merknad: Hvilken verneverdig geologisk tematype (berggrunn, kvartærgeol., malmgeol. etc) det er tale om i område -- Definition - - which geological thematic type is preservation-worthy Note: Which preservation-worthy geological thematic types (bedrock, quaternary geol., mineral occurence, etc.) exist in the area