Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_219416BD_6902_421c_A236_AC6E4F75D765;Hovedskjema;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0 EAID_532D96E8_5CF5_42f8_AF95_52799681DC5A;Kodelister;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0 EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;GeolVerneverdigOmr;omtrentlig angitt areal som inneholder ett eller flere geologiske objekter som kan være verneverdig(e) -- Definition -- approximately designated area containing one or more geological objects which may be protection-worthy;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0 EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;GeolVerneverdigObj;areal eller punktregistrering som anses som verneverdig på grunn av sin unike geologiske historie, form eller innhold -- Definition -- area or point registration regarded as conservation-worthy due to its unique geological history, shape or content;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0 EAID_039CDCCB_94CC_4858_89F2_243C4EC5BBC0;GeoVernType;hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner. -- Definition - - what type of preservation the object is subject to Note: Distinguishes between the relevant types of preservation falling under different legislation and restrictions.;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0 EAID_55F2749B_15F7_4ca9_A40C_EFA21F8BEC5D;GeoVernVerdi;hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe). -- Definition - - whether the object is of international, national, regional or local value Note: Criteria for selection and prioritisation of preservation-worthy geological objects (priority group).;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0 EAID_8E4A7108_17A4_4eb3_8554_E062B2FD0C06;GeoVernSakStatus;hvor langt vernesaken er kommet i saksapparatet -- Definition - - how far the preservation case has progressed in the administrative process;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0 EAID_92763A66_C2CF_41c1_BD8B_542D1CEEF7ED;GeoVernGrensetype;kriterie for avgrensningen av et verneverdig objekt -- Definition - - criterion for delimitation of a preservation-worthy object;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0 EAID_D475EA03_3C48_4806_8170_8031C0CCF22B;GeoVernTematype;hvilken geologisk tematype som er verneverdig Merknad: Hvilken verneverdig geologisk tematype (berggrunn, kvartærgeol., malmgeol. etc) det er tale om i område -- Definition - - which geological thematic type is preservation-worthy Note: Which preservation-worthy geological thematic types (bedrock, quaternary geol., mineral occurence, etc.) exist in the area;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0 EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernObjektId;identifkator for verneverdig objekt Merknad: Identifikatornummer som består av kommunenr.+ løpenr. Eksempel. 1729001 for Lokalitet 001 i Inderøy kommune (1729). Områdets nummer. -- Definition -- identifier for conservation-worthy object Note: Identification number consisting of municipal no. + serial no. For example: 1729001 for Site 001 in Inderøy municipality (1729). The number of the area.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernTematype;hvilken geologisk tematype som er verneverdig Merknad: Hvilken verneverdig geologisk tematype (berggrunn, kvartærgeol., malmgeol. etc) det er tale om i område -- Definition -- which geological thematic type is conservation-worthy Note: Which conservation-worthy geological thematic types (bedrock, quaternary geol., ore geol., etc.) exist in the area;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geositeNummer;identifikator i IUGS database for geologiske verneverdige områder -- Definition -- identifier in the IUGS database for conservation-worthy geological areas;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernOmrNavn;navn på verneverdig område Merknad: Navn på området som inneholder verneverdig(e) geologiske objekt(er) -- Definition -- name of conservation-worthy area Note: Name of the area containing conservation-worthy geological object(s);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernSakStatus;hvor langt vernesaken er kommet i saksapparatet -- Definition -- how far the case has progressed in the administrative process;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernGrensetype;kritere for avgrensingen av et verneverdig objekt -- Definition -- criterion for delimitation of a conservation-worthy object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernAktivProsess;aktive geologiske prosesser som er illustrert i området, og som gjør området verneverdig (massebevegelse, elveerosjon etc.) -- Definition -- important geological processes that can be observed in the area Note: E.g glacial processes, subsea volcanism, contact metamorphism, bog ore extraction;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernAreal;størrelsen på det verneverdige arealet Merknad: Arealangivelse, grovanslag av areal. (Punkt=mindre enn 100daa, Liten=100daa (1kvdratkilom.), Middels=1-10 kvdratkilom, Stor=>10 kvadratkilom. -- Definition -- the size of the conservation-worthy area Note: Specification of area, rough estimate of area. (Point=less than 10 hectares, Small=10 hectares (1 square kilometre), Medium=1-10 square kilometres, Large=10 square kilometres.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernVedlikehold;type vedlikehold som er nødvendig for at et verneverdig objekt skal beholde sin verdi Merknad: Krav til vedlikehold/skjøtsel for at områdets verneverdi skal opprettholdes. Eksempel: Rensing av fjelloverflate, forhindre gjengroing, rydding av trær/skog. -- Definition -- type of maintenance necessary for an object to keep its value Note: Requirements related to maintenance/care to maintain the area's conservational value. For example: Clearing of mountain surfaces, preventing overgrowth, clearing of trees/forest;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernSystem;hvorvidt området inneholder et større system av former og/eller avsetninger -- Definition -- whether the area contains a larger system of shapes and/or deposits;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernHovedtype;overordnet type geologisk fenomen/tema som gjør objektet verneverdig Eksempel: Hovedtype som avsmeltningsformer, brerandavsetning, putelava, eldre skjerp, mineralforekomst etc. -- Definition -- paramount type of geological phenomenon/topic which makes the object worthy of conservation For example: Main types such as ablation shapes, glacial edge deposits, pillow lava, older ore sites, mineral deposits, etc. ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernTilleggInnhold;supplerende informasjon om innholdet i verneverdig område eller objekt Eksempel: Underordnede observasjoner som strandlinjer, esker, smeltevannsløp, etc. -- Definition -- supplementary information about what the area or object contains For example: Subordinate observations such as shorelines, eskers, melt water courses, etc.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernViktigProsess;viktige geologiske prosesser som kan observeres i området Merknad: Viktige geologiske prosesser som gjør området verneverdig (glasiale prosesser, undersjøisk vulkanisme, kontaktmetamorfose, myrmalmutvinning) -- Definition -- important geological processes that can be observed in the area Note: Important geological processes making the area conservation-worthy (glacial processes, subsea volcanism, contact metamorphism, marsh ore extraction);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernProsessalder;anslått alder på dannelsen av verneverdig objektet Merknad: Trolig alder på dannelsen av hovedtype/hovedinnhold eller prosess. -- Definition -- estimated age of the formation of a conservation-worthy object Note: Probable age of the formation of main type/main content or process.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernAKriterie;det primære kriteriet som gjør objektet verneverdig Eksempel: Vernekriterium som sjeldenhet, representativitet, mangfold, funksjon, uberørthet -- Definition -- the primary criterion which makes the object conservation-worthy For example: Preservation criterion such as scarcity, representativeness, diversity, function, untouched nature;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernBKriterie;det sekundære kriteriet som gjør området verneverdig Eksempel: Vernekriterium som forskningspotensiale, klassisk lokalitet, nøkkelomr. for vit. forståelse, naturhistorisk dokumentasjon, instruktiv lokalitet, tilgjengelighet, urørt natur, viktig landskapselement. -- Definition -- the secondary criterion making the area conservation-worthy For example: Preservation criterion such as research potential, classic site, key area for scientific understanding, natural history documentation, instructive site, availability, untouched nature, important land areas??;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernCKriterie;mer perifert vernekriterie Merknad: Objektets egenverdi representerer mye av verneverdigheten -- Definition -- more peripheral preservation criterion Note: The intrinsic value of the object represents much of the conservation-worthiness;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernVerdi;hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe). Inndeles etter graden av faglig verneverdi i internasjonal/nasjonal, regional eller lokal sammenheng. -- Definition -- whether the object is of international, national, regional or local value Note: Criteria for selection and prioritisation of conservation-worthy geological objects (priority group). Classified according to the degree of technical conservational value, in an international/national, re ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernInngrep;inngrep som forringer verneverdi og opplevelsesverdi Eksempel: Inngrep som massetak, gjeldende arealbruk o.l. -- Definition -- interventions which diminish the conservational value and the experience value For example: Interventions such as borrow pits, applicable land use, etc. ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernHovInnhold;viktigste geologiske registrering eller observasjon i området Merknad: Hovedinnhold, fagtermer for de viktigste geologiske registreringer/observasjoner i området. Eksempel: Morene, bresjøterasser, delta, opp/ned-kriterier i putelava, fyrsetting, smaragder etc. -- Definition -- most important geological registration or observation in the area Note: Main content, technical terms for the most important geological registrations/observations in the area. For example: Moraines, ??(kame deltas/ice lake terraces), deltas, up/down criteria in pillow lava, loosening rock by heating, ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernType;hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner. -- Definition -- which type of preservation the object is subject to Note: Distinguishes between the relevant types of preservation falling under different legislation and restrictions.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernOffentliggjoring;offentligjøringstiltak Merknad: Offentliggjøring/tiltak/tilrettelegging som er gjennomført for å gjøre området/attraksjonen offentlig kjent (eks. info-senter, info-tavle, brosjyre, guiding, del av natursti) -- Definition -- initiative to give publicity to the GeoConservation-Worthy feature or area Note: Actions taken to make the area/attraction known to the public (for example: information centre, information board, brochure, guiding, part of nature trail);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_3176EC54_CA15_4b1c_9666_70630F6D661E;geoVernLitteratur;henvisning til relevant litteratur -- Definition -- reference to relevant literature;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigOmr EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernObjektId;identifkator for verneverdig objekt Merknad: Identifikatornummer som består av kommunenr.+ løpenr. Eksempel. 1729001 for Lokalitet 001 i Inderøy kommune (1729). Områdets nummer. -- Definition -- identifier for preservation-worthy object Note: Identification number consisting of municipal no. + serial no. For example: 1729001 for locality 001 in Inderøy municipality (1729). The number of the area;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernTematype;hvilken geologisk tematype som er verneverdig Merknad: Hvilken verneverdig geologisk tematype (berggrunn, kvartærgeol., malmgeol. etc) det er tale om i område -- Definition -- which geological thematic type is conservation-worthy Note: E.g bedrock, quaternary geol., ore geol;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geositeNummer;identifikator i IUGS database for geologiske verneverdige områder -- Definition -- identifier in the IUGS database for conservation-worthy geological areas;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernOmrNavn;navn på verneverdig område Merknad: Navn på området som inneholder verneverdig(e) geologiske objekt(er) -- Definition -- name of conservation-worthy area Note: Name of the area containing conservation-worthy geological object(s);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernSakStatus;hvor langt vernesaken er kommet i saksapparatet -- Definition -- how far the Conservation case has progressed in the legal process;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernGrensetype;kritere for avgrensingen av et verneverdig objekt -- Definition -- criterion for delimitation of a conservation-worthy feature;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernAktivProsess;aktive geologiske prosesser som er illustrert i området, og som gjør området verneverdig (massebevegelse, elveerosjon etc.) -- Definition -- active geological processes illustrated, which make the feature/area conservation-worthy (mass movement, river erosion, etc.);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernAreal;størrelsen på det verneverdige arealet Merknad: Arealangivelse, grovanslag av areal. (Punkt=mindre enn 100daa, Liten=100daa (1kvdratkilom.), Middels=1-10 kvdratkilom, Stor=>10 kvadratkilom. -- Definition -- the size of the conservation-worthy area Note: Specification of area, rough estimate of area. (Point=less than 10 hectares, Small=10 hectares (1 square kilometre), Medium=1-10 square kilometres, Large=10 square kilometres.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernVedlikehold;type vedlikehold som er nødvendig for at et verneverdig objekt skal beholde sin verdi Merknad: Krav til vedlikehold/skjøtsel for at områdets verneverdi skal opprettholdes. Eksempel: Rensing av fjelloverflate, forhindre gjengroing, rydding av trær/skog. -- Definition -- type of maintenance necessary for an object to keep its value Note: Requirements related to maintenance/care to maintain the area's conservational value. For example: Clearing of mountain surfaces, preventing overgrowth, clearing of trees/forest;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernSystem;hvorvidt området inneholder et større system av former og/eller avsetninger -- Definition -- whether the area contains of larger system of superficial shapes and/or deposits;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernHovedtype;overordnet type geologisk fenomen/tema som gjør objektet verneverdig Eksempel: Hovedtype som avsmeltningsformer, brerandavsetning, putelava, eldre skjerp, mineralforekomst etc. -- Definition -- paramount type of geological phenomenon/topic which makes the feature worthy of preservation For example: Main types such as ablation shapes, glacial edge deposits, pillow lava, older ore sites, mineral deposits, etc.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernTilleggInnhold;supplerende informasjon om innholdet i verneverdig område eller objekt Eksempel: Underordnede observasjoner som strandlinjer, esker, smeltevannsløp, etc. -- Definition -- supplementary information about GeoConservation-Worthy feature or area For example: Subordinate observations such as shorelines, eskers, melt water courses, etc.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernViktigProsess;viktige geologiske prosesser som kan observeres i området Merknad: Viktige geologiske prosesser som gjør området verneverdig (glasiale prosesser, undersjøisk vulkanisme, kontaktmetamorfose, myrmalmutvinning) -- Definition -- important geological processes that can be observed in the area Note: E.g glacial processes, subsea volcanism, contact metamorphism, bog ore extraction;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernProsessalder;anslått alder på dannelsen av verneverdig objektet Merknad: Trolig alder på dannelsen av hovedtype/hovedinnhold eller prosess. -- Definition -- estimated age of the creation of the conservation-worthy features Note: Probable age of the formation of main type/main content or process.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernAKriterie;det primære kriteriet som gjør objektet verneverdig Eksempel: Vernekriterium som sjeldenhet, representativitet, mangfold, funksjon, uberørthet -- Definition -- the primary criterion which makes the feature/area conservation-worthy For example: scarcity, representativeness, diversity, function, untouched nature;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernBKriterie;det sekundære kriteriet som gjør området verneverdig Eksempel: Vernekriterium som forskningspotensiale, klassisk lokalitet, nøkkelomr. for vit. forståelse, naturhistorisk dokumentasjon, instruktiv lokalitet, tilgjengelighet, urørt natur, viktig landskapselement. -- Definition -- the secondary criterion making the feature/area conservation-worthy For example: research potential, classic site, key area for geoscience, natural history documentation, instructive site, availability, untouched nature;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernCKriterie;mer perifert vernekriterie Merknad: Objektets egenverdi representerer mye av verneverdigheten -- Definition -- peripheral preservation criterion. Note: The intrinsic value of the feature/area represents much of the conservation-worthiness;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernVerdi;hvorvidt objektet har internasjonal, nasjonal, regional eller lokal verdi Merknad: Kriterier for utvalg og prioritering av verneverdige geologiske objekter (prioriteringsgruppe). Inndeles etter graden av faglig verneverdi i internasjonal/nasjonal, regional eller lokal sammenheng. -- Definition -- whether GeoConservation-Worthy feature or area is of international, national, regional or local value. Note: Criteria for selection and prioritisation of conservation-worthy geological features.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernInngrep;inngrep som forringer verneverdi og opplevelsesverdi Eksempel: Inngrep som massetak, gjeldende arealbruk o.l. -- Definition -- interventions which diminish the conservational value and the adventure value For example: Interventions such as sand and gravel deposits, existing land use, etc.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernHovInnhold;viktigste geologiske registrering eller observasjon i området Merknad: Hovedinnhold, fagtermer for de viktigste geologiske registreringer/observasjoner i området. Eksempel: Morene, bresjøterasser, delta, opp/ned-kriterier i putelava, fyrsetting, smaragder etc. -- Definition -- most important geological registration or observation at the location or in the area. Note: technical terms for the most important geological registrations/observations at the location or in the area. For example: Moraines, (kame deltas/ice lake terraces), deltas, up/down criteria in pillow lava, loosening rock by heating;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernType;hvilken type vern objektet omfattes av Merknad: Skiller mellom aktuelle vernetyper som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner. -- Definition -- the type of conservation the object is subject to. Note: different legislation and restrictions;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernOffentliggjoring;offentligjøringstiltak Merknad: Offentliggjøring/tiltak/tilrettelegging som er gjennomført for å gjøre området/attraksjonen offentlig kjent (eks. info-senter, info-tavle, brosjyre, guiding, del av natursti) -- Definition -- initiative to give publicity to the GeoConservation-Worthy feature or area Note: Actions taken to make the area/attraction known to the public (for example: information centre, information board, brochure, guiding, part of nature trail);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj EAID_ACAFD551_E6A5_4682_A567_76C339FE13B5;geoVernLitteratur;henvisning til relevant litteratur -- Definition -- reference to relevant literature;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Gvern-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geovern\Gvern-4.0\GeolVerneverdigObj