ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0

Miljødirektoratet Utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse inneholder et forvaltningsrelevant utvalg av artsdata med tanke på samfunnsplanlegging, arealforvaltning, konsekvensutredninger etc. Alle data er hentet fra Artsdatabanken, som har etablert en utvekslingsmekanisme med et stort antall primærdatabaser for data om arter.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0

Viser treff 1 - 3 av 3

ArtForvaltningsinteresseGrense objekttype

avgrensning av en artslokalitet


Fellesegenskaper_Art objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype


ArtForvaltningsinteresse objekttype

Forekomster/observasjoner av et kriteriebasert utvalg arter som er spesielt viktig for biologisk mangfold, samt fremmede arter som er en trussel mot naturlig biologisk mangfold. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).