Kulturminner - Sikringssoner

Riksantikvaren Gyldig 20180301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Sikringssoner og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Sikringssoner egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Sikringssoner/20180301

Viser treff 1 - 5 av 5

Vernetype kodeliste

hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Vernelov kodeliste

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based Viser ikke fullstendig liste her - henviser til objektkatalogregisteret: https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8BC96CF_551F_4dcc_81FF_0BBD1C75A0E0


KulturminneKategori kodeliste

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.