Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_10985EE0_0B51_4563_AD83_FE07CC4D1C46;Pakkerealisering;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_9C6E6269_55B0_4d25_A3F5_027E3984FA74;Hovedskjema;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_E8B36448_2E2D_41c7_A1B0_ABCD6D209E2B;Kodelister og datatyper;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_02CD5218_2B12_4d12_9FC7_3AA570083761;Realiseringer fra SOSI-del 1;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_CD9B6D47_092D_4a95_82AA_0763F10A5FE6;Realiseringer fra SOSI-del 2;;diagram;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_8F4D40C3_3379_4e0a_BB18_48DAA22898CD;KulturminneSikringssone;områder som er avgrenset gjennom fredninger etter Kulturminneloven §§ 6 og 19 Merknad: Dvs. en fredet sone som omgir selve kulturminnet, men som ikke trenger å ha særskilte kulturhistoriske kvaliteter utover dette. -- Definition -- areas which are delimited through preservation in accordance with Sections 6 and 19 of the Cultural Heritage Act;objekttype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_F1DA028E_837B_4d64_B971_CD0E94CF62B8;KulturminneSikringssoneGr;avgrensing av en sikringssone -- Definition -- delimitation of a protection zone;objekttype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_7E8D82AD_99EF_49bf_B0DA_CA52ACB3A39D;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_BDDCB474_F794_4d1e_B6FD_2220373A8EFF;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_C5A35563_94E0_444a_942A_78D1A304D6B9;Vern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object;datatype;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_2410F296_F794_4476_BBE3_78299EBB515B;Vernetype;hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_A583A933_0A8E_4d62_98B8_DF97CE5C535E;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_DA000BF1_44AF_4a79_B75B_9B493E11AB19;Vernelov;hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_DC259089_F242_4c28_8BE5_76B16FF0E59F;Målemetode;"metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based Viser ikke fullstendig liste her - henviser til objektkatalogregisteret: https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8BC96CF_551F_4dcc_81FF_0BBD1C75A0E0";kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_ED480D26_ABC4_405a_8D5E_46D0AF967255;KulturminneKategori;hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.;kodeliste;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;informasjon;generell opplysning;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;linkAskeladden;link til informasjon i Askeladden;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper EAID_6E704CC1_3E38_4c03_804F_584E50860588;linkKulturminnesøk;link til informasjon i Kulturminnesøk;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Fellesegenskaper EAID_7E8D82AD_99EF_49bf_B0DA_CA52ACB3A39D;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Identifikasjon EAID_7E8D82AD_99EF_49bf_B0DA_CA52ACB3A39D;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Identifikasjon EAID_7E8D82AD_99EF_49bf_B0DA_CA52ACB3A39D;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Identifikasjon EAID_8F4D40C3_3379_4e0a_BB18_48DAA22898CD;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\KulturminneSikringssone EAID_8F4D40C3_3379_4e0a_BB18_48DAA22898CD;navn;ord som noen eller noe kalles ved -- Definition -- a word or words by which someone or something is designated ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\KulturminneSikringssone EAID_8F4D40C3_3379_4e0a_BB18_48DAA22898CD;vern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition -- legal basis for restrictions related to an object ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\KulturminneSikringssone EAID_8F4D40C3_3379_4e0a_BB18_48DAA22898CD;kulturminneKategori;hvilken hovedkategori et kulturminne tilhører -- Definition -- main category to which a cultural heritage site/artefact belongs ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\KulturminneSikringssone EAID_BDDCB474_F794_4d1e_B6FD_2220373A8EFF;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Posisjonskvalitet EAID_BDDCB474_F794_4d1e_B6FD_2220373A8EFF;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Posisjonskvalitet EAID_C5A35563_94E0_444a_942A_78D1A304D6B9;vernelov;hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition -- which statute the preservation of the object is founded on ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Vern EAID_C5A35563_94E0_444a_942A_78D1A304D6B9;verneparagraf;verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov -- Definition -- preservation section in statutes Note: Number of the relevant section in statutes;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Vern EAID_C5A35563_94E0_444a_942A_78D1A304D6B9;vernetype;hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition -- which administrative preservation status an object has ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Vern EAID_C5A35563_94E0_444a_942A_78D1A304D6B9;vernedato;dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig -- Definition -- date when the indicated preservation type came into force ;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\Vern EAID_F1DA028E_837B_4d64_B971_CD0E94CF62B8;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20180301;Gyldig;Kulturminner - Sikringssoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Sikringssoner\KulturminneSikringssoneGr