Territorialgrense TerritorialBoundary TERRITORIALGRENSE

objekttype

Kartverket Ukjent

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
Supertype_grense
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 5 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 2 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
informasjon CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
oppdateringsdato DateTime
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis Territorialgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Grunnkrets 0..1 territorialgrense Territorialgrense 0..*
assosiasjon Territorialgrense 0..1 GrenseSjø 0..2
arv subtype Territorialgrense supertype Supertype_grense