ArealressursGrense AreaResourceBoundary

objekttype

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

avgrensing for en eller to arealressursflater
delimitation for one or two area resource surfaces
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
avgrensingType informasjon om grense som er henta fra annet datasett ArealressursAvgrensingType (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 1..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. CharacterString 0..*
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DateTime 1..1
DateTime 1..1
DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode 1..1
Integer 0..1
Synbarhet 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..*
Kopidata 0..1
CharacterString 0..*
Registreringsversjon 0..1
Kurve 1..1
ArealressursAvgrensingType 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
verifiseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet
opphav CharacterString
prosesshistorie CharacterString
kopidata Kopidata
informasjon CharacterString
registreringsversjon Registreringsversjon
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
avgrensingType ArealressursAvgrensingType delimitationType information relating to boundaries retrieved from other datasets

Vis ArealressursGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
ArealressursAvgrensingType 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ArealressursFlate 1..2 avgrensning ArealressursGrense 0..*
arv subtype ArealressursGrense supertype Fellesegenskaper