FullstendigAdresse

objekttype

Kartverket Gyldig

Hjelpeklasse som gir HELE den offisielle adressen som tekststreng på ALLE offisielle adresser (også adresser som ikke er knyttet til noen bruksenhet), - samt knytning til den matrikkelenheten som bruksenheten er knyttet til.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksenhetsnummer identifisering av bruksenhet i bygningen. Merknad (teknisk): Alle bruksensnummer er med for å sikre knytning mellom adresser og matrikkelenhet, - ned på seksjonsnivå. Linken mellom adresse og matrikkelenhet går via bruksenhet. Fiktive bruksenheter som er registrert på f.eks eneboliger, men som ikke skrives ut i offisiell adresse er også med. Bruksenhetnummer knyttet til Bygningsendringer er ikke med til klassen FullstendigAdresse Bruksenhetsnummer (datatype) 0..1
- etasjeplan Hvilket plan etasjen ligger i, f.eks. om det er en underetasje eller loftsetasje. EtasjeplanKode (kodeliste) 1..1
- etasjenummer etasjenummer innenfor etasjeplanet bruksenheten ligger på Integer 1..1
- lopenummer løpenummer innenfor etasjen bruksenheten ligger på Integer 1..1
bruksenhetsnummerTekst bruksenhetsnummer generert som tekststreng <etasjeplan><etasjenummer><lopenummer> Merknad: Bokstaven angir etasjeplan, de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. Eksempel: "H0102", "K0101" Merknad2: Det genereres tekst kun når bruksenhetsnummer er en del av en offisiell adresse (f.eks for leiligheter i flerboligbygg), dvs det genereres ikke tekst hvis det kun er en bruksenhet knyttet til adressen. (Bruksenhetnummer knyttet til Bygningsendringer er ikke med til klassen FullstendigAdresse) CharacterString 0..1
matrikkelnummerBruksenhet kobling til matrikkelenhet Merknad (teknisk): Hentes fra bruksenheten (link til matrikkelenhet fra bruksenhet på byggene i matrikkelen) Matrikkelnummer (datatype) 1..1
- kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
- gardsnummer En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr Integer 1..1
- bruksnummer Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr Integer 1..1
- festenummer Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr Integer 0..1
- seksjonsnummer Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnummer/bruksnummer og eventuelt festenummer. Integer 0..1
offisiellAdresseTekstUtenAdressetilleggsnavn Offisiell adresse som tekst, men uten adressetilleggsnavn Vegadresse: <adressenavn> <nummer><ev bokstav>-<ev bruksenhetnummerTekst> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: "Storgata 20B-H0103" Vegadresse med bruksenhetsnummer "Storgata 4" (vegadressen har ikke bruksenhetsnummer) Matrikkeladresse: <gardsnummer>/<bruksnummer>/<ev festenummer>-<ev undernummer>-<ev bruksenhetnummerTekst> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: "3/2-2-H0201" Matrikkeladresse med undernummer og bruksenhetsnummer "4/5/3" Merknad: Adressene er unike innenfor en kommune. CharacterString 1..1
offisiellAdresseTekst Offisiell adresse som tekst Vegadresse: <ev adressetilleggsnavn>, <adressenavn> <nummer><ev bokstav>-<ev bruksenhetnummerTekst> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: "Storgata 20B-H0103" Vegadresse med bruksenhetsnummer "Heimly, Storgata 20C-H0103" Vegadresse med adressetilleggsnavn og bruksenhetsnummer "Storgata 4" (vegadressen har ikke bruksenhetsnummer eller adressetilleggsnavn) Matrikkeladresse: <ev adressetilleggsnavn>, <gardsnummer>/<bruksnummer>/<ev festenummer>-<ev undernummer>-<ev bruksenhetnummerTekst> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: "3/2-2-H0201" Matrikkeladresse med undernummer og bruksenhetsnummer "Midtgard, 123/4" Matrikkeladresse med adressetilleggsnavn "4/5" Merknad: Adressene er unike innenfor en kommune. CharacterString 1..1
bruksenhetId Kobling til bruksenhet i Matrikkelen (bruksenhetens lokalId) CharacterString 0..1
uuidBruksenhet Objektidentifikator realisert som UUID, forvaltet av matrikkelsystemet CharacterString 0..1
oppdateringsdatoBruksenhet dato for siste endring på objektdataene til bruksenhets-objektet hentet fra Matrikkelen DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BRUKSENHETSNUMMER Bruksenhetsnummer 0..1
BRUKSENHETSNUMMERTEKST CharacterString 5 0..1
Matrikkelnummer 1..1
OFF_ADRESSETEKST_UTENADRTILNAVN CharacterString 300 1..1
OFF_ADRESSETEKST CharacterString 300 1..1
BRUKSENHETID CharacterString 100 0..1
UUIDBRUKSENHET CharacterString 36 0..1
OPPDATERINGSDATOBRUKSENHET DateTime 0..1
Name Type English Description
bruksenhetsnummer Bruksenhetsnummer
bruksenhetsnummerTekst CharacterString
matrikkelnummerBruksenhet Matrikkelnummer
offisiellAdresseTekstUtenAdressetilleggsnavn CharacterString
offisiellAdresseTekst CharacterString
bruksenhetId CharacterString
uuidBruksenhet CharacterString
oppdateringsdatoBruksenhet DateTime

Vis FullstendigAdresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Bruksenhetsnummer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Matrikkelnummer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon adressebruksenhet FullstendigAdresse 1..* Adresse