Beredskapspunkt

objekttype

Geovekst Gyldig

Punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beredskapstype Beredskapstype Beredskapstype (kodeliste) 1..*
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
spesifikasjon Egenskap for å spesifisere beredskapstype. CharacterString 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status (kodeliste) 0..1
ObjektId
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 1..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 1..1
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
BEREDSKAPSTYPE Beredskapstype 20 1..*
HREF Høydereferanse 6 1..1
Punkt 1..1
SPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
beredskapstype Beredskapstype typeOfEmergencyResponseEquipment Type of equimpent available.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
posisjon Punkt point Geographical location.
spesifikasjon CharacterString specification Property to specify EmergencyResponseEquipment.
status Status status Status of an object.

Vis Beredskapspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Beredskapstype 1 ..*
Høydereferanse 1 ..1
Punkt 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Beredskapspunkt supertype ObjektId