NVEFellesegenskaper

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
areal_D Areal av objektet 1..1
areal_H Areal av objektet 1..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
digitaliseringsmålestokk kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000. Integer 0..1
fylke nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
førsteDatafangstdato dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database. DateTime 0..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon 0..1
idriftsattAar Året for idriftssettelse int 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString (datatype) 0..*
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
konsesjonStatus KonsesjonStatus (kodeliste) 1..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
link referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Link (datatype) 0..*
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium 0..1
nøyaktighetsklasse grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Nøyaktighetsklasse 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString (datatype) 0..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. CharacterString (datatype) 0..*
sluttdato Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere DateTime 0..1
status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc Status 0..1
stedfestingVerifisert angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert) Boolean 0..1
vassdragsnummer Vassdragsnr på REGINE enheten kraftstasjonen ligger i CharacterString 1..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AREAL_DECIMAL 8.2 1..1
AREAL_HELTALL 6 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
DIGITALISERINGSMÅLESTOKK Integer 8 0..1
FYLKE Kommunenummer 2 0..*
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
Identifikasjon 0..1
IDRIFTSATTAAR int 4 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Kommunenummer 0..*
KONSESJONSSTATUS KonsesjonStatus 3 1..1
Kopidata 0..1
Posisjonskvalitet 0..1
Link 0..*
Medium 0..1
Nøyaktighetsklasse 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString 255 0..*
SLUTTDATO DateTime 0..1
Status 0..1
STED_VERIF Boolean 0..1
VASSDRAGSNUMMER CharacterString 15 1..1
VERIFISERINGSDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
areal_D
areal_H
datafangstdato DateTime
digitaliseringsmålestokk Integer
fylke Kommunenummer
førsteDatafangstdato DateTime
førsteDigitaliseringsdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
identifikasjon Identifikasjon
idriftsattAar int
informasjon CharacterString
kommune Kommunenummer
konsesjonStatus KonsesjonStatus
kopidata Kopidata
kvalitet Posisjonskvalitet
link Link
medium Medium
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
prosesshistorie CharacterString
sluttdato DateTime endLifespanVersion Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
status Status
stedfestingVerifisert Boolean
vassdragsnummer CharacterString
verifiseringsdato DateTime

Vis NVEFellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
DateTime 0 ..1
Integer 0 ..1
Kommunenummer 0 ..*
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
Identifikasjon 0 ..1
int 1 ..1
CharacterString 0 ..*
Kommunenummer 0 ..*
KonsesjonStatus 1 ..1
Kopidata 0 ..1
Posisjonskvalitet 0 ..1
Link 0 ..*
Medium 0 ..1
Nøyaktighetsklasse 0 ..1
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..*
DateTime 0 ..1
Status 0 ..1
Boolean 0 ..1
CharacterString 1 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon NVEFellesegenskaper 0..* kartbladkantavgrensning Kartbladkant 0..*
assosiasjon NVEFellesegenskaper 0..* temakartavgrensning Temakartavgrensning 0..*
assosiasjon NVEFellesegenskaper 0..* kobling NVEFellesegenskaper 0..*
assosiasjon NVEFellesegenskaper 0..* dataavgrensning Dataavgrensning 0..*
assosiasjon NVEFellesegenskaper 0..* kantUtsnittavgrensning KantUtsnitt 0..*
assosiasjon avgrenser NVEFellesegenskaper 0..* fiktivDelelinjeavgrensning FiktivDelelinje 0..*
Navn Beskrivelse
krav til egenskapen identifikasjon
krav til egenskapen sluttDato