TeleSignalLedning

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ledningsbruk Tele_LedningBruk (kodeliste) 0..1
ledningsmateriale Hvilken type kommunikasjon ledningen brukes til Tele_Material (kodeliste) 0..1
antallLedere Hvis metall: antall par Hvis fiber: antall fiber Integer 0..1
Ledning
beliggenhet Kurve 0..1
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning (datatype) 0..1
- fraPosisjon startposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong Real 1..1
- tilPosisjon sluttposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong Real 1..1
lengde lengden på ledningen, sammen med forklaring på hvordan lengden er målt LedningsLengde (datatype) 0..*
- lengde lengde oppgitt i meter Real 1..1
- lengdetype Lengdetype (kodeliste) 1..1
indreDiameter indre diameter på ledningen, oppgitt i meter. Dette kan være nyttig for å beregne kapasiteten ledningen har. Real 0..1
ytreDiameter ytre diameter på ledningen, oppgitt i meter. Dette er nyttig for å finne ut hvor stor plass ledningen tar. Real 0..1
form Form er en 3D-beskrivelse av Ledning, og kan beregnes fra beliggenhet og ytreDiameter. Vi bruker her GM_Solid for å beskrive formen, og har satt multiplisitet 0..* siden det kan tenkes at formen bør beskrives ved flere GM_Solid. Merk den tilhørende restriksjonen om samsvar med beliggenhet og ytreDiameter. GM_Solid 0..*
Nettverkskomponent
identifikasjon Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
navn CharacterString 0..1
driftsmerking unik ID for den fysiske nettverkskomponenten. Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser. CharacterString 0..1
produktbetegnelse produsentens betegnelse på komponenten Produktinformasjon (datatype) 0..1
- produktnavn navnet produktet har hos produsenten CharacterString 0..1
- produsentnavn navnet på produsenten av produktet CharacterString 0..1
- produktkode produsentens produktkode for produktet CharacterString 0..1
- produsertÅr året produktet ble produsert Komponentdatering (datatype) 0..1
referanse referanse til mer informasjon om komponenten, typisk i andre databaser Brukes til å legge inn individ eller typemerking som finnes på komponenten. Komponentreferanse (datatype) 0..*
- komponentkodesystem navn på kodesystem, f.eks. GTIN/EAN dersom en bruker strekkodene definert i GTIN/EAN-systemet Komponentkodesystem (kodeliste) 1..1
- kodesystemversjon CharacterString 0..1
- komponentkodeverdi kodeverdien i det bestemte kodesystemet, f.eks. GTIN/EAN-koden CharacterString 1..1
eier Eier (datatype) 0..*
- eiertype Eiertype (kodeliste) 1..1
- eier CharacterString 0..1
- eierAndel andel eieren har, angitt i prosent Real 0..1
drifter Drifter (datatype) 0..*
- driftertype Eiertype (kodeliste) 1..1
- drifter hvem som betaler for drift og vedlikehold CharacterString 0..1
- drifterAndel andel drifteren har ansvar for, angitt i prosent Real 0..1
status LedningsStatus (kodeliste) 0..1
vertikalnivå Ledn_Vertikalnivå (kodeliste) 0..1
produksjonsår året komponenten ble produsert Merknad 1: For komponenter som er anskaffet fra en produsent, vil produksjonsår kunne være ulikt driftssatt år. Merknad 2: For noen typer komponenter regnes levetiden fra produksjonstidspunkt, og ikke fra når komponenten er tatt i bruk (driftssatt) Komponentdatering (datatype) 0..1
- aldersreferanse Ledningsalderreferanse (kodeliste) 1..1
- årstall Integer 1..1
driftsattår året nettverkskomponenten er satt i drift Merknad: Dette er i noen sammenhenger også kalt anleggsår. Komponentdatering (datatype) 0..1
- aldersreferanse Ledningsalderreferanse (kodeliste) 1..1
- årstall Integer 1..1
sikkerhetsgradering Sikkerhetsgradering (kodeliste) 0..1
høydereferanse LedningHøydereferanse (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning (datatype) 0..1
- LRFRAPOSISJON Real 10 1..1
- LRTILPOSISJON Real 10 1..1
LedningsLengde (datatype) 0..*
Real 1..*
Lengdetype (kodeliste) 1..*
Real 0..1
Real 0..1
GM_Solid 0..*
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Produktinformasjon (datatype) 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
Komponentdatering (datatype) 0..1
Komponentreferanse (datatype) 0..*
Komponentkodesystem (kodeliste) 1..*
CharacterString 0..*
CharacterString 1..*
Eier (datatype) 0..*
Eiertype (kodeliste) 1..*
CharacterString 0..*
Real 0..*
Drifter (datatype) 0..*
Eiertype (kodeliste) 1..*
CharacterString 0..*
Real 0..*
LedningsStatus (kodeliste) 0..1
Ledn_Vertikalnivå (kodeliste) 0..1
Komponentdatering (datatype) 0..1
Ledningsalderreferanse (kodeliste) 1..1
Integer 1..1
Komponentdatering (datatype) 0..1
Ledningsalderreferanse (kodeliste) 1..1
Integer 1..1
Sikkerhetsgradering (kodeliste) 0..1
LedningHøydereferanse (kodeliste) 0..1
Tele_LedningBruk 0..1
Tele_Material 0..1
Integer 0..1
Name Type English Description
beliggenhet Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning (datatype)
- fraPosisjon Real
- tilPosisjon Real
lengde LedningsLengde (datatype)
- lengde Real
- lengdetype Lengdetype (kodeliste)
indreDiameter Real
ytreDiameter Real
form GM_Solid
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
navn CharacterString
driftsmerking CharacterString
produktbetegnelse Produktinformasjon (datatype)
- produktnavn CharacterString
- produsentnavn CharacterString
- produktkode CharacterString
- produsertÅr Komponentdatering (datatype)
referanse Komponentreferanse (datatype)
- komponentkodesystem Komponentkodesystem (kodeliste)
- kodesystemversjon CharacterString
- komponentkodeverdi CharacterString
eier Eier (datatype)
- eiertype Eiertype (kodeliste)
- eier CharacterString
- eierAndel Real
drifter Drifter (datatype)
- driftertype Eiertype (kodeliste)
- drifter CharacterString
- drifterAndel Real
status LedningsStatus (kodeliste) currentSTatus
vertikalnivå Ledn_Vertikalnivå (kodeliste) VerticalPositionValue
produksjonsår Komponentdatering (datatype)
- aldersreferanse Ledningsalderreferanse (kodeliste)
- årstall Integer
driftsattår Komponentdatering (datatype)
- aldersreferanse Ledningsalderreferanse (kodeliste)
- årstall Integer
sikkerhetsgradering Sikkerhetsgradering (kodeliste)
høydereferanse LedningHøydereferanse (kodeliste)
ledningsbruk Tele_LedningBruk
ledningsmateriale Tele_Material
antallLedere Integer

Vis TeleSignalLedning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Tele_LedningBruk 0 ..1
Tele_Material 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype TeleSignalLedning supertype Ledning