SvpBåndleggingGrense

objekttype

Statnett Ukjent

grense for hensynssone for båndlegging i planområdet (sml. § 49 tredje ledd nr. 7 - faresoner)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Fellesegenskaper_Planlinjer
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
endringsflagg endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede "objekter". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen Endringsflagg (datatype) 0..1
- typeEndring endringsstatus for objektet TypeEndring (kodeliste) 1..1
- tidspunktEndring tidspunkt for endring av objektet DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn NB. Denne burde vært samordnet med Objektkatalog/Kortnavn som brukes i SOSI-hode på SOSI-format-datasett. Øker lengden fra 15 til 50 som den føste tilpasningen. CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Endringsflagg (datatype) 0..1
TypeEndring (kodeliste) 1..1
- ENDRET_TID DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 30 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
Registreringsversjon (datatype) 0..1
- PRODUKT CharacterString 50 1..1
- VERSJON CharacterString 20 1..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
endringsflagg Endringsflagg (datatype)
- typeEndring TypeEndring (kodeliste)
- tidspunktEndring DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
registreringsversjon Registreringsversjon (datatype)
- produkt CharacterString
- versjon CharacterString
grense Kurve

Vis SvpBåndleggingGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SvpBåndleggingSone 1..2 avgrensning SvpBåndleggingGrense 0..*
arv subtype SvpBåndleggingGrense supertype Fellesegenskaper_Planlinjer