Tele_Skjøt

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

skjøt på ledningen, kan også inneholde en foregreining, jfr kodelista Skjøttype
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Tele_Skjøttype (kodeliste) 0..1
materiale Tele_Material (kodeliste) 0..1
TeleSignalKopling
Kopling
posisjon Punkt 0..1
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt (datatype) 0..1
- posisjon posisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: atPosition - distanceAlong Real 1..1
plasseringsadresse Adresse (objekttype) 0..1
- adresseTekst Tekst for presentasjoner: Adressenavn, nummer og eventuelt bokstav for vegadresser og matrikkelnummer og eventuelt undernummer for matrikkeladresse Eksempel: "Storgata 2B" eller "123/4-2" Merknad: Avledet fra Vegadresse og Matrikkeladresse CharacterString 0..1
- adressetilleggsnavn Tildeling av adressetilleggsnavn for vegadresser følger regler gitt i matrikkelforskriftens § 54. Bruksnavn som faller inn under § 5 i Lov om Stadnamn skal kunne kreves registrert som offisielt adressenavn. Også andre navn som ikke er bruksnavn kan registreres her når kommunen har bestemt det. Tildeling av adressetilleggsnavn for vegadresser følger egne regler gitt i matrikkelforskriftens § 54. CharacterString 0..1
- adressetilleggsnavnKilde opprinnelsen til adressetilleggsnavnet. (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften). AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste) 0..1
- avsluttetAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen. CharacterString 0..1
- bruksenhetsnummerTekst Tekst for presentasjoner eller rapporter. Avledes fra bygningsinformasjon. Hvis flerbrukshus: en tekst pr bruksenhet. Ingen tekst hvis "unummerert bruksenhet". Eksempel: "H0102", "K0101" Merknad: Avledet fra Adressens forhold til Bruksenhet CharacterString 0..*
- kommunalTilleggsdel Kommunal tilleggsdel for adresse, inneholder blant annet kommentarer AdresseTillegg (datatype) 0..1
- koordinatkvalitet Beskrevet kvalitet for representasjonspunkt på bygning og adresse i gammelt register, GAB. Koordinatkvalitet tar vare på disse dataene fra GAB. Når stedfestingVerifisert er satt ok/ja, eller når representasjonpunktet flyttes, skal koordinatkvalitet fjernes fra representasjonspunktet da det ikke har noen mening lenger KoordinatkvalitetKode (kodeliste) 0..1
- koordinatsystem opplysning om koordinatenes referansesystem ReferansesystemKode (kodeliste) 0..1
- kortnavn en forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. Hvis adressetilleggsnavnet er på 25 tegn eller mindre vil kortAdressetilleggsnavn inneholde det samme navnet Merknad: Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer. CharacterString 0..1
- oppdatertAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har forårsaket en ny versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon. CharacterString 0..1
- representasjonspunkt Representasjonspunkt for adressen. Angir normalt atkomsten til en bygning, bolig eller andre objekter og steder. Dersom en adresse kun gjelder en bygning med en adresse, plasseres punktet innenfor bygningens omriss like ved inngang /atkomst. Det samme gjelder dersom det er knyttet flere adresser til flere innganger/atkomster til en bygning. Adressepunktene plasseres like ved de respektive innganger/atkomster innenfor bygningens omriss. For bygg med altangang eller svalgang med atkomst til den enkelte bolig via utvendig atkomsttrapp, plasseres adressepunktet i trapp nærmest terrengnivå Punkt registreres også uten at en har bygningens omriss, -men da settes ikke kvalitetsmerket for at den er verifisert mot omrisset. For ubebygde eiendommer verifiseres det at punktet er innenfor teigen og ved atkomst. Punkt 0..1
form form er 3D-beskrivelse av Kopling. Merk restriksjonen om at posisjon må være på eller i form. GM_Solid 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt (datatype) 0..1
- LRPUNKTPOSISJON Real 10 1..1
Adresse (objekttype) 0..1
- ADRESSETEKST CharacterString 0..1
- ADRESSETILLEGGSNAVN CharacterString 0..1
- ADRESSETILLEGGSNAVNKILDE AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste) 2 0..1
CharacterString 0..1
- BRUKSENHETSNUMMERTEKST CharacterString 0..1
AdresseTillegg (datatype) 0..1
KoordinatkvalitetKode (kodeliste) 0..1
ReferansesystemKode (kodeliste) 0..1
- KORTNAVN CharacterString 25 0..1
CharacterString 0..1
Punkt 0..1
GM_Solid 0..*
Tele_Skjøttype 0..1
Tele_Material 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt (datatype)
- posisjon Real
plasseringsadresse Adresse (objekttype)
- adresseTekst CharacterString
- adressetilleggsnavn CharacterString
- adressetilleggsnavnKilde AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste)
- avsluttetAv CharacterString
- bruksenhetsnummerTekst CharacterString
- kommunalTilleggsdel AdresseTillegg (datatype)
- koordinatkvalitet KoordinatkvalitetKode (kodeliste)
- koordinatsystem ReferansesystemKode (kodeliste)
- kortnavn CharacterString
- oppdatertAv CharacterString
- representasjonspunkt Punkt
form GM_Solid
type Tele_Skjøttype
materiale Tele_Material

Vis Tele_Skjøt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Tele_Skjøttype 0 ..1
Tele_Material 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Tele_Skjøt supertype TeleSignalKopling