LovVirkeområdeGrense LOVVIRKEOMRÅDEGRENSE

objekttype

Kartverket Erstattet

avgrensningen av det området som en lov virker innenfor
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
grensestatus juridisk status på grensa Grensestatus (kodeliste) 0..1
fastsettingstype måte en grense er fastsatt på Fastsettingstype (kodeliste) 0..1
soneNautisk sonebredde, avstand fra grunnlinjen (i nautiske mil) Merknad: 1 nautisk mil = 1852 meter Integer 0..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
Virkeområde
dokumentasjonsreferanse henviser til fastsettings- eller lovinformasjon Dokumentasjonsreferanse (datatype) 1..*
- rettskildeTittel navn på lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat CharacterString 1..1
- rettskildeId referanse til lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer For eksempel: LOV-2012-09-07-65 CharacterString 0..1
- hjemmel lov som rettskilden er begrunnet i CharacterString 0..1
- fastsettingsmyndighet offentlig instans som har fastsatt en grense CharacterString 0..1
- fastsettingsdato dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert Date 1..1
- dokumentlink URL til saksdokument CharacterString 0..1
- internReferanseKartverket henvisning til saksdokument i Kartverkets eget arkiv Merknad: Gjelder også link til skannet dokument på intern server. CharacterString 0..1
Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
DOKUMENTASJONSREFERANSE Dokumentasjonsreferanse (datatype) 1..*
- RETTSKILDETITTEL CharacterString 255 1..*
- RETTSKILDEID CharacterString 255 0..*
- HJEMMEL CharacterString 255 0..*
- FASTSETTINGSMYNDIGHET CharacterString 255 0..*
- FASTSETTINGSDATO Date 1..*
- DOKUMENTLINK CharacterString 255 0..*
- INTERNREFERANSEKARTVERKET CharacterString 255 0..*
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
KOPIDATA Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Kurve 1..1
GRENSESTATUS Grensestatus 30 0..1
FASTSETTINGSTYPE Fastsettingstype 20 0..1
SONENAUTISK Integer 10 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 1..1
Name Type English Description
dokumentasjonsreferanse Dokumentasjonsreferanse (datatype)
- rettskildeTittel CharacterString
- rettskildeId CharacterString
- hjemmel CharacterString
- fastsettingsmyndighet CharacterString
- fastsettingsdato Date
- dokumentlink CharacterString
- internReferanseKartverket CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
opphav CharacterString
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
informasjon CharacterString
grense Kurve
grensestatus Grensestatus
fastsettingstype Fastsettingstype
soneNautisk Integer
kommunenummer Kommunenummer

Vis LovVirkeområdeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Grensestatus 0 ..1
Fastsettingstype 0 ..1
Integer 0 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype LovVirkeområdeGrense supertype Virkeområde