NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til analyseområde
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fylke nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre. Fylkesnummer (kodeliste) 0..*
vassdragsnummer Vassdragsnr på REGINE enheten kraftstasjonen ligger i CharacterString 1..1
prosjektURL referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Url til flomsonekartprosjektets side Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm CharacterString 0..1
flomberegningsURL referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Url til flomberegningrapport CharacterString 0..1
rapportURL referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Url til flomsonekartrapport CharacterString 0..1
høydeReferanse Høydereferanse (NN2000 eller NN1954) Høydereferansesystem (kodeliste) 0..1
NVEFellesegenskaperFlom
statusDato Dato for offisiell status . Date 1..1
statusKartlegging objektets tilstand Kode for status, aktuell(1), til ny vurdering(2), erstattet av ny(3) fjernet (4) StatusKartlegging (kodeliste) 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
FlomsoneID
flomsoneID flomsonekartprosjektets ID nr CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
STATUSDATO Date 1..1
StatusKartlegging (kodeliste) 1..1
OPPHAV CharacterString 50 0..1
FLOMSONEID CharacterString 12 1..1
Fylkesnummer 0..*
VASSDRAGSNR CharacterString 15 1..1
PROSJEKTURL CharacterString 254 0..1
FLOMBEREGNINGURL CharacterString 254 0..1
RAPPORTURL CharacterString 254 0..1
Høydereferansesystem 0..1
Name Type English Description
statusDato Date
statusKartlegging StatusKartlegging (kodeliste)
opphav CharacterString
flomsoneID CharacterString
fylke Fylkesnummer
vassdragsnummer CharacterString
prosjektURL CharacterString
flomberegningsURL CharacterString
rapportURL CharacterString
høydeReferanse Høydereferansesystem

Vis NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Fylkesnummer 0 ..*
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Høydereferansesystem 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Analyseområde supertype NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde
arv subtype NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde supertype NVEFellesegenskaperFlom