SvpRegulertHøyde

objekttype

Statnett Ukjent

linje for bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje Kurve 0..1
posisjon Punkt 0..1
høydefraplanbestemmelse HøydeFraPlanbestemmelse (datatype) 1..1
- regulerthøyde tall for kotehøyde ved bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart, sml. § 49 6. ledd bokstav a Real 1..1
- høyderefansesystem Benyttet høydereferansesystem Høydereferansesystem (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper_Planlinjer
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
endringsflagg endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede "objekter". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen Endringsflagg (datatype) 0..1
- typeEndring endringsstatus for objektet TypeEndring (kodeliste) 1..1
- tidspunktEndring tidspunkt for endring av objektet DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn NB. Denne burde vært samordnet med Objektkatalog/Kortnavn som brukes i SOSI-hode på SOSI-format-datasett. Øker lengden fra 15 til 50 som den føste tilpasningen. CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Endringsflagg (datatype) 0..1
TypeEndring (kodeliste) 1..1
- ENDRET_TID DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 30 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
Registreringsversjon (datatype) 0..1
- PRODUKT CharacterString 50 1..1
- VERSJON CharacterString 20 1..1
Kurve 0..1
Punkt 0..1
HØYDERFRAPLANBEST HøydeFraPlanbestemmelse 1..1
Name Type English Description
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
endringsflagg Endringsflagg (datatype)
- typeEndring TypeEndring (kodeliste)
- tidspunktEndring DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
registreringsversjon Registreringsversjon (datatype)
- produkt CharacterString
- versjon CharacterString
senterlinje Kurve
posisjon Punkt
høydefraplanbestemmelse HøydeFraPlanbestemmelse

Vis SvpRegulertHøyde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 0 ..1
Punkt 0 ..1
HøydeFraPlanbestemmelse 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon regulertHøyde SvpRegulertHøyde 0..* planområde SvpOmråde 1
arv subtype SvpRegulertHøyde supertype Fellesegenskaper_Planlinjer
Navn Beskrivelse
RegulertHøyde innafor planområdet /* RegulertHøyde skal være innafor planområdet */