Kran

objekttype

Geovekst Utkast

Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Posisjon Punkt 1..1
krantype Krantype. Krantype (kodeliste) 1..1
maksbelastning Maks løfteevne for krana angitt i tonn (ved liten arm). Integer 0..1
rekkevidde Rekkevidden til kranen, ut fra kaifronten, i antall meter. Integer 0..1
maksbelastningRekkevidde Maks løfteevne for krana ved maksimal arm/rekkevidde angitt i antall tonn. Integer 0..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
spesifikasjon Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. CharacterString 0..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
mobilitet Fastmontert eller flyttbar (mobil) krane. Fastmontert krane står i et fast punkt på kaia, mens mobile kraner kan flyttes. Skinnegående kraner eller andre semi-mobile kraner angis som mobile. For mobile kraner registreres punktet som en skjønnsmessig representativ koordinat for krana. Boolean 1..1
energikilde Energikilden til kranen. Energikilde (kodeliste) 0..*
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID_INTERN CharacterString 0..1
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 0..1
KAIID CharacterString 20 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
Punkt 1..1
KRANTYPE Krantype 20 1..1
MAKSBELASTNING Integer 10 0..1
REKKEVIDDE Integer 6.2 0..1
MAKSBELASTNING_REKKEVIDDE Integer 10.2 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
SPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
STATUS Status 20 0..1
MOBILITET Boolean 1..1
ENERGIKILDE Energikilde 20 0..*
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
posisjon Punkt point Geographical location.
krantype Krantype typeOfCrane Type of crane.
maksbelastning Integer maximumLoad Maximum lifting capacity. Specified by the shortest lift, in metric ton.
rekkevidde Integer range Working radius of the crane. Measured from the Berth, in meters.
maksbelastningRekkevidde Integer maximumLoadRange Maximum lifting capacity with maximum range/working radius. Specified in metric ton.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Where on the object the measurement has been taken.
spesifikasjon CharacterString specification Detailed description of the object, or other technical features.
status Status status The state of the object.
mobilitet Boolean mobility Fixed or movable object.
energikilde Energikilde energySource Source of energy that the crane uses.

Vis Kran i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Krantype 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Status 0 ..1
Boolean 1 ..1
Energikilde 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kran supertype ObjektId