SamferdselTiltak

objekttype

Geovekst Utkast

Tiltak som gjelder utbygging av infrastruktur for samferdsel. Tiltaksansvarlig har ansvar for å oppdatere tiltaksbasen med informasjon om saksbehandling og framdrift samt å oppdatere grunnkartet med nye data når utbyggingen er ferdigstilt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tiltaksansvarlig hvilket forvaltningsnivå/etat som er ansvarlig for oppfølging av tiltaket Tiltaksansvarlig (kodeliste) 1..1
TiltakGenerell
område Området som tiltaket befinner seg innenfor. GM_Surface 0..1
posisjon Representasjonspunkt for tiltaket GM_Point 0..1
saksreferanse Saksnummer eller annen type unik referanse til det aktuelle sakssytemet der man kan finne mer informasjon om saken CharacterString 1..1
behandlingsstatus status for saksbehandlingen Behandlingsstatus (kodeliste) 1..1
kartregistrering status for kartregistrering av avgjorte tiltak Kartregistrering (kodeliste) 1..1
behandlingsdato Siste dato for oppdatering av saken i saksystemet Date 0..1
eksternpeker Peker til tiltaksobjektet i et annet system. Dette kan f.eks. være prosjekteringssystemer e.l. i forbindelse med større samferdselsutbygginger. URI 0..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Merknad FKB: Unik identifikasjon av et objekt, ivaretas av den ansvarlige produsent/forvalter, og som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Den unike identifikatoren er unik for kartobjektet og skal ikke endres i kartobjektets levetid. Dette må ikke forveksles med en tematisk identifikator (for eksempel bygningsnummer) som unikt identifiserer et objekt i virkeligheten. En bygning med samme bygningsnummer vil kunne representeres i mange kartprodukter der det finnes en unik identifikasjon i hver av dem. For FKB benyttes UUID (Universally unique identifier) som lokalId. Dette innebærer at lokalId alene alltid vil være unik. Likevel skal alltid navnerom også angis. Navnerom angir FKB-datasettet. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. For FKB-data benyttes UUID som lokalId. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato tidspunkt for siste endring på objektet Merknad FKB: Denne datoen viser datasystemets siste endring på dataobjektet. Egenskapen settes av forvaltningssystemet etter følgende regler: i. Oppdateringsdato er tidspunkt for oppdatering av databasen og settes av forvaltningsbasen (ikke av klienten). ii. Oppdateringsdato skal endres også hvis det er kopidata som blir endret eller importert i en ”kopibase”. iii. Når avgrensingslinjene til en flate endres, skal flateobjektet få ny oppdateringsdato. iv. Oppdateringsdato skal endres hvis en egenskap endres. DateTime 1..1
sluttdato Tid for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere. Merknad FKB: Egenskapen settes av forvaltningssystemet. Sluttdato skal kun sendes med ut fra forvaltningssystemet i sammenhenger der objektenes historikk er interessant. DateTime 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- datafangstmetode metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes. For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata. Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres. Integer 0..1
- synbarhet beskrivelse av hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene). Synbarhet (kodeliste) 0..1
- datafangstmetodeHøyde metoden brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. Datafangstmetode (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes. For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata. Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres. Integer 0..1
informasjon generell opplysning. Merknad FKB: Mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. Egenskapen bør bare brukes til å legge inn ekstra informasjon om enkeltobjekter. Egenskapen bør ikke brukes til å systematisk angi ekstrainformasjon om mange/alle objekter i et datasett. CharacterString 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Medium (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GM_Surface 0..1
GM_Point 0..1
SAKSREFERANSE CharacterString 50 1..1
BEHANDLINGSSTATUS Behandlingsstatus (kodeliste) 11 1..1
KARTREG Kartregistrering (kodeliste) 1 1..1
BEHANDLINGSDATO Date 0..1
EKSTERNPEKER URI 255 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
SLUTTDATO DateTime 0..1
DATAFANGSTDATO Date 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- DATAFANGSTMETODE Datafangstmetode (kodeliste) 3 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- SYNBARHET Synbarhet (kodeliste) 1 0..1
- DATAFANGSTMETODEHØYDE Datafangstmetode (kodeliste) 3 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
MEDIUM Medium (kodeliste) 1 1..1
TILTAKSANSVARLIG Tiltaksansvarlig 25 1..1
Name Type English Description
område GM_Surface
posisjon GM_Point
saksreferanse CharacterString
behandlingsstatus Behandlingsstatus (kodeliste)
kartregistrering Kartregistrering (kodeliste)
behandlingsdato Date
eksternpeker URI
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
sluttdato DateTime
datafangstdato Date
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- datafangstmetode Datafangstmetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- datafangstmetodeHøyde Datafangstmetode (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
informasjon CharacterString
medium Medium (kodeliste)
tiltaksansvarlig Tiltaksansvarlig

Vis SamferdselTiltak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Tiltaksansvarlig 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype SamferdselTiltak supertype TiltakGenerell