Fellesegenskaper

objekttype

Geovekst Erstattet

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon Unik identifikasjon av objektet Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom i form av en URI CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 0..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
- undertype brukes for å skille mellom undertyper av en versjon, dvs. endringer i registeringsinstruks for et objekt CharacterString 0..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Date 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene DateTime 0..1
informasjon generell opplysning CharacterString 0..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene CharacterString 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker. Angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon 1..1
DATAFANGSTDATO Date 0..1
Registreringsversjon 0..1
VERIFISERINGSDATO Date 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString 255 0..1
Kopidata 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
datafangstdato Date
registreringsversjon Registreringsversjon
verifiseringsdato Date
oppdateringsdato DateTime
informasjon CharacterString
prosesshistorie CharacterString
kopidata Kopidata

Vis Fellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
Date 0 ..1
Registreringsversjon 0 ..1
Date 0 ..1
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Kopidata 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Bru supertype Fellesegenskaper
arv subtype SkråForstøtningsmur supertype Fellesegenskaper
arv subtype Svømmebasseng supertype Fellesegenskaper
arv subtype Tribune supertype Fellesegenskaper
arv subtype Elveterskel supertype Fellesegenskaper
arv subtype Dike supertype Fellesegenskaper
arv subtype Fiskehjell supertype Fellesegenskaper
arv subtype Elveforbygning supertype Fellesegenskaper
arv subtype Dam supertype Fellesegenskaper
arv subtype Molo supertype Fellesegenskaper
arv subtype KaiBrygge supertype Fellesegenskaper
arv subtype KvalitetPåkrevd supertype Fellesegenskaper
arv subtype KvalitetOpsjonell supertype Fellesegenskaper