Kopidata KOPIDATA

datatype

Geovekst Erstattet

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
områdeId identifikasjon av område som dataene dekker. Angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Integer 1..1
originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OMRÅDEID Integer 4 1..1
ORIGINALDATAVERT CharacterString 50 1..1
KOPIDATO DateTime 1..1
Name Type English Description
områdeId Integer
originalDatavert CharacterString
kopidato DateTime

Vis Kopidata i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
DateTime 1 ..1