Barnelekområde BARNELEK

objekttype

Kartverket Erstattet

område hvor barn og ungdom leker og oppholder seg
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lokalisering Punkt 1..1
navn Navn som området benevnes med av barna/ungdommene CharacterString 1..1
årstid ÅrstidType (kodeliste) 1..1
sommerbruk Sommerbruk (kodeliste) 0..1
vinterbruk Vinterbruk (kodeliste) 0..1
annenBruk CharacterString 0..1
BarnetråkkGenerell
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
digitaliseringsmålestokk kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000. Integer 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
POSISJONSKVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
DIGITALISERINGSMÅLESTOKK Integer 8 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 0..*
Punkt 1..1
NAVN CharacterString 35 1..1
ÅRSTID ÅrstidType 1..1
Sommerbruk 0..1
Vinterbruk 0..1
ANNENBRUK CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
opphav CharacterString
digitaliseringsmålestokk Integer
kommune Kommunenummer (kodeliste)
lokalisering Punkt
navn CharacterString
årstid ÅrstidType
sommerbruk Sommerbruk
vinterbruk Vinterbruk
annenBruk CharacterString

Vis Barnelekområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
ÅrstidType 1 ..1
Sommerbruk 0 ..1
Vinterbruk 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Barnelekområde supertype BarnetråkkGenerell