GrenseSjø BoundarySea GRENSESJØ

objekttype

Kartverket Erstattet

grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
grensetypeSjø her angis det type sjøgrense GrensetypeSjø (kodeliste) 1..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden Date 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..1
GenEgenskaperGrense
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 5 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Kurve 1..1
GrensetypeSjø 1..1
GYLDIGFRA Date 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
grense Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
grensetypeSjø GrensetypeSjø boundaryTypeSea
gyldigFra Date validFrom
informasjon CharacterString

Vis GrenseSjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
GrensetypeSjø 1 ..1
Date 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Grunnkrets avtaltAvgrensningslinje GrenseSjø 0..*
arv subtype GrenseSjø supertype GenEgenskaperGrense