Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Kartverket Gyldig

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- Terrengmålt <undefined> 1..1
- Totalstasjon <undefined> 1..1
- Teodolitt med elektronisk avstandsmåler <undefined> 1..1
- Teodolitt med målebånd <undefined> 1..1
- Ortogonalmetoden <undefined> 1..1
- Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av andre punkter, slik som to avstander eller avstand + retning <undefined> 1..1
- Tatt fra plan <undefined> 1..1
- Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) Annet <undefined> 1..1
- Stereoinstrument <undefined> 1..1
- Aerotriangulert (Pkt. beregnet v/ aerotriangulering) <undefined> 1..1
- Analytisk plotter <undefined> 1..1
- Autograf - vanlig registrering <undefined> 1..1
- Digitalt stereoinstrument <undefined> 1..1
- Scannet fra kart <undefined> 1..1
- Scannet fra blyantoriginal <undefined> 1..1
- Scannet fra rissefolie <undefined> 1..1
- Scannet fra transparent folie - god kvalitet <undefined> 1..1
- Scannet fra transparent folie - mindre god kvalitet <undefined> 1..1
- Scannet fra papirkopi <undefined> 1..1
- Flybåren laserscanner <undefined> 1..1
- Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde <undefined> 1..1
- Digitalisert fra ortofoto - film <undefined> 1..1
- Digitalisert fra ortofoto - fotokopi <undefined> 1..1
- Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra film <undefined> 1..1
- Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra fotokopi <undefined> 1..1
- Digitalisert fra ortofoto <undefined> 1..1
- Digitalisert på skjerm fra satellittbilde <undefined> 1..1
- Digitalisert på dig.bord fra strek-kart <undefined> 1..1
- Digitalisert på dig.bord fra blyantoriginal <undefined> 1..1
- Digitalisert på dig.bord fra rissefolie <undefined> 1..1
- Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet <undefined> 1..1
- Digitalisert på dig.bord fra transparent film - mindre god kvalitet <undefined> 1..1
- Digitalisert på dig.bord fra papirkopi <undefined> 1..1
- Dig. på skjerm fra scannet samkopi (Raster) <undefined> 1..1
- Genererte data (interpolasjon) <undefined> 1..1
- Generert i terrengmodell <undefined> 1..1
- Vektet middel <undefined> 1..1
- Generert sirkelgeometri <undefined> 1..1
- Generalisert <undefined> 1..1
- Generert sentralpunkt <undefined> 1..1
- Sammenknytningspunkt/randpunkt <undefined> 1..1
- Koordinater hentet fra GAB <undefined> 1..1
- Koordinater hentet fra JREG <undefined> 1..1
- Beregnet <undefined> 1..1
- Spesielle metoder <undefined> 1..1
- Målt med stikkstang <undefined> 1..1
- Målt med waterstang <undefined> 1..1
- Målt med målehjul <undefined> 1..1
- Målt med stigningsmåler <undefined> 1..1
- Fastsatt punkt punkt fastsatt ut fra et grunnlag f.eks ved partenes enighet ved oppmålingsforretning. <undefined> 1..1
- Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon <undefined> 1..1
- Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) Annet (spesifiseres i filhode) <undefined> 1..1
- Frihåndstegning <undefined> 1..1
- Digitalisert fra krokering på kart <undefined> 1..1
- Direkte innlagt på skjerm <undefined> 1..1
- Treghetsstedfesting <undefined> 1..1
- GPS Kodemåling, relative målinger Tidligere GPS-Differensiell, pseudorange <undefined> 1..1
- GPS Kodemåling, enkeltmålinger Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange <undefined> 1..1
- GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, Differensiell <undefined> 1..1
- GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, fase <undefined> 1..1
- Kombinasjon av GPS/Treghet <undefined> 1..1
- GPS Fasemåling RTK (Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time kinematic) <undefined> 1..1
- GPS Fasemåling, float-løsning <undefined> 1..1
- Ukjent målemetode <undefined> 1..1
nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Målemetode 5 1..1
NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode
nøyaktighet Integer

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1
Integer 0 ..1